Архив избори:
20.06.2024

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН ДОБРИЧКИ

Уважаеми Колеги, всеки от Вас може да провери протоколите на своята СИК на следния адрес: https://results.cik.bg/europe2024/rezultati/08.html

В случай, че не сте получили допълнително възнаграждение съгласно Решение №3438-ЕП/НС от 07.06.2024г. на ЦИК, обръщайте се към ЦИК, като контактите им ще откриете тук: https://www.cik.bg/bg/contacts 

Одобрени за плащане съгласно данни предоставени от ЦИК са:

Община Балчик

Община Генерал Тошево

Община Добричка

Община Каварна

Община Крушари

Община Тервел

Община Добрич-град

Община Шабла

 

09.06.2024

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г. в Осми изборен район Добрички за приключил в 20:36 часа на 09.06.2024г.

09.06.2024

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НС

Област Бр. секции  7:00ч. Изби-ратели  НС (по списък) Избирателна активност в 11:00 ч. Избирателна активност в 16:00 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 130 130 0 80326 6 263 7,80% 14677 18,27% 21807 27,15%
Добричка 68 68 0 20616 1 846 8,95% 4348 21,09% 6685 32,43%
Балчик 38 38 0 17405 1 423 8,18% 3282 18,86% 5133 29,49%
Каварна 30 30 0 12331 1 072 8,69% 2245 18,21% 3571 28,96%
Шабла 16 16 0 3724 458 12,30% 873 23,44% 1239 33,27%
Крушари 17 17 0 5024 582 11,58% 1318 26,23% 1792 35,67%
Тервел 32 32 0 20124 1 188 5,90% 3406 16,93% 4956 24,63%
Ген.Тошево 45 45 0 12311 1 072 8,71% 2187 17,76% 3218 26,14%
Общо 376 376 0 171861 13 904 8,09% 32336 18,82% 48401 28,16%
09.06.2024

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ ЕП

Област Бр. секции  7:00ч. Изби-ратели  EП (по списък) Избирателна активност в 11:00 ч. Избирателна активност в 16:00 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас % бр. глас % бр. глас %
Добрич 130 130 0 76851 5 899 7,68% 13852 18,02% 20556 26,75%
Добричка 68 68 0 18051 1 083 6,00% 4168 23,09% 6619 36,67%
Балчик 38 38 0 16752 1 347 8,04% 3117 18,61% 4866 29,05%
Каварна 30 30 0 12153 1 000 8,23% 2081 17,12% 3353 27,59%
Шабла 16 16 0 3682 435 11,81% 830 22,54% 1169 31,75%
Крушари 17 17 0 3677 541 14,71% 1119 30,43% 1701 46,26%
Тервел 32 32 0 14398 1 154 8,02% 3241 22,51% 4815 33,44%
Ген.Тошево 45 45 0 11224 1 025 9,13% 2124 18,92% 3123 27,82%
Общо 376 376 0 156788 12 484 7,96% 26364 16,82% 46202 29,47%
09.06.2024

Съобщение

Уважаеми участници в изборите за европейски парламент и народни представители  на 9 юни 2024г., информираме Ви, че РИК Добрич премества работната си дейност от сградата на областна администрация в спортна зала "Добротица" град Добрич.

06.06.2024

Тест за отчитане на гласовете от хартиени бюлетини

На тази страница можете да проверите знанията си при разпознаването на действителни и недействителни гласове в зависимост от това как е попълнена една бюлетина.

Страницата е създадена с цел обучение и упражнение на членовете на СИК, които ще извършват преброяването на гласовете в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Всеки желаещ може да провери знанията си ТУК

05.06.2024

обучително видео за членове на СИК

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 г., Ви предоставяме Обучително видео за работа с машини за гласуване за членовете на СИК.

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/epns2024/edu/video

31.05.2024

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., могат да имат свои упълномощени представители.
 2. Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет на територията на един изборен район не може да надвишава броя на избирателните секции в този район.
 3. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 4. В изборното помещение в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК не може да присъстват едновременно двама или повече представители на една партия, коалиция или на инициативен комитет. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.
 5. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.
 6. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица и се подпечатват с печата на партията (на коалицията – ако има такъв). Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.
 7. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1)на хартиен носител и на технически носител в excel формат В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.
 8. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат в РИК в срок до 17:00 часа на 8 юни 2024 г.
 9. След извършване на проверка районната избирателна комисия, приема решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на РИК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
23.05.2024

СЕКЦИИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.


Община

№ на избирателна секция

 

Място на гласуване

Телефон за помощ за придвижване

Тервел

082700001

Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора-1893г.“ -  ул. “Хан Аспарух“ №36

05751 2546

Шабла

082900002

082900003

СУ „Асен Златаров“ ул. “Добруджа“ №2 – има изградена рампа

05743 4588

Балчик

080300001

080300002

Туристически информационен център „Мелницата“ - пл. „Капитан Георги Радков“ №1

0579 71046

0579 71071

Секции с табла с кандидатски листи отпечатани с Брайлова азбука

080300001

Туристически информационен център „Мелницата“ - пл. „Капитан Георги Радков“ №1

080300003

СОУ „Христо Ботев“ - ул. „Черно море“ №40

080300006

ОУ „Кирил и Методий“ – ул. „Христо Ботев“ №6

080300007

ОУ „Антим“ I – ул. „Дунав“ №16

080300021

с. Змеево ул. “Искър“ №8 клуб

Генерал Тошево

081200003

ДГ "Пролет" ул. "Христо Ботев" №18 ет.1

 

05731 20 20

081200005

ЦПЛР-Ученическо общежитие ул. "Г. Раковски" №14 ет.1

Крушари

082000001

Народно читалище „Йордан Драгнев-1894г.“ село Крушари - ул. “Г. Димитров“ №27 ет.1

 

05771 22 14

Каварна

081700001

НЧ „Съгласие“, ул. „Добротица“ №24

0570 82272

081700003

Адм. Сграда, ул. „Хаджи Димитър“ №46

081700017

с. Българево, Клуб на пенсионера, ул.“Първа“ №49

23.05.2024

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 г.

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс и на основание решение №3326-ЕП/НС от 20 май 2024г. на ЦИК Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейски парламент и за народни представители на 09 юни 2024 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвам и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • В ДГ №8 „Бодра смяна“ (бивша ДГ № 9 „Пчеличка“) в сградата на ул. „Христо Смирненски” 5 посочвам секция №24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център).
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 посочвам секция №27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център).
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 посочвам секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 посочвам секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 посочвам секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 посочвам секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 посочвам секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина №12 (бивша Детска градина № 24), ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина №25 (бивша Детска градина № 7), жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (удобен вход до секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурен параван с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 40. До тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]В деня на изборите - 09 юни 2024г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявка, от общината се осигурява специализиран автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 03.06.2024г. до петък 07.06.2024г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден- 09 юни 2024г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет за градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

 

Приложение: Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение на секциите, намиращи се на ІІ етаж, както и допълнителни бележки.

22.05.2024

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г., „Сиела Норма“ АД, предлага възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

22.

01 юни 2024 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 353 904 880 14

Passcode: HaLh5Q

30.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 310 510 146 384

Passcode: 5NoFKC

33.

3 юни 2024 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 366 402 880 204

Passcode: 4McKJR

39.

5 юни 2024 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 352 776 622 646

Passcode: ARtPcR

 

                                            КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]  

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

                                                       КОНТАКТИ НА ОБУЧИТЕЛИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Димитър Допчев

0889 797 697

[email protected]  

Огнян Ангелов

0897 946 299

[email protected]

Иван Симеонов

0878 979 657

[email protected]

 

Инструкция за работа с Microsoft Teams

21.05.2024

ГРАФИК ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

За Община Добрич - ТУК!

За Община Добричка - ТУК!

За Община Генерал Тошево - ТУК! 

За Община Балчик - ТУК!

За Община Тервел - ТУК!

За Община Каварна - ТУК!

За Община Крушари - ТУК!

За Община Шабла - ТУК!

21.05.2024

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДНАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН – ДОБРИЧКИ

Дата

Община

Регистрация

Час

Членове РИК

01.06.2024г.

Добрич

9:00 – 10:00

10:00 – 12:00 х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

03.06.2024г.

Добричка

13:30 – 14:00

14:00 – 16:00 х/м

Руслава Гаврилова, Десислава Ангелова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем

03.06.2024г.

Генерал Тошево

9:30 – 10:00

10:00 – 12:00 х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

02.06.2024г.

Балчик

14:30 – 15:00

15:00 – 17:00 х/м

Цонка Велкова, Петя Славова

02.06.2024г.

Тервел

9:30 – 10:00

10:00 – 12:00 х/м

Цонка Велкова, Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем, Йорданка Йорданова, Жулиета Радева

01.06.2024г.

Каварна

13:30 – 14:00

14:00 – 16:00 х/м

Цонка Велкова, Петя Славова

03.06.2024г.

Крушари

9:30 – 10:00

10:00 – 12:00 х/м

Сюзан Рамис, Жулиета Радева, Семра Назиф-Рюстем

03.06.2024г.

Шабла

13:30 – 14:00

14:00 – 16:00 х/м

Петя Славова, Димчо Илиев

13.05.2024

Съобщение

 

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение №30-ЕП и Приложение №31-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 25.05.2024 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 03.06.2024 г. (понеделник)

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

телефони: 058600-001 до 004; 058/603416 и 058603419

е-адрес: [email protected], [email protected]  

 

 

12.05.2024

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г. се извършва всеки календарен ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация - Добрич, находяща се на адрес:  гр. Добрич, ул. „Независимост” № 5, ет. 1

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК в срок до 08.06.2024 г. включително.

 1. Регистрацията на застъпниците се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №91-ЕП, съответно Приложение №92-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 8 юни 2024 г.Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
 2. Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение №97-ЕП/НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

Форма за регистриране на застъпници

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.
 2. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 3. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение №93-ЕП, съответно Приложение №94-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 8 юни 2024 г.
 4. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник
 5. РИК издава удостоверение на регистрираните застъпници и заместващи застъпници.
12.05.2024

Съобщение

РИК Добрич уведомява всички представители на парламентарно представените в 49-то НС политически партии и коалиции, че могат да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

Прилагаме таблица-образец в EXCEL формат 

12.05.2024

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

Централната избирателна комисия предоставя дигитални, видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, сроковете, уседналост, адресна регистрация и други, свързани с гласуването за двата вида избори.

Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.

Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.

Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.

Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.

30.04.2024

Съобщение

Районна избирателна комисия Добрич уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.
 • На телефоните на Дирекция ГРОН при Община град Добрич - +35958 603416 и +35958 603419

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес от гражданите изтича на 25.05.2024 г. /събота/

20.04.2024

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024г.

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 22.04.2024г. - 09:30ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 29.04.2024г. - 17:00ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете посочени по-горе.

Към заявлението (Приложение № 57-НС от изборните книжа) се прилагат:

 • решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 • декларация по образец (Приложение № 58-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;
 • банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК в размер на 100 (сто) лева по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка.

  БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

  BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 • удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

 • имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 • списък на членовете на инициативния комитет, представен на технически носител – флашпамет в Excel формат.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 29.04.2024г.

20.04.2024

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 22.04.2024г. - 09:30ч.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 07.05.2024г. - 17:00ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г., се приемат всеки календарен ден от 9:30 до 17:00 часа в сроковете посочени по-горе.

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение № 65-НС от изборните книжа) се прилагат:

Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 64-НС от изборните книжа) и към него се прилагат:

 •           списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

          Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с 3047-НС от 9 април 2024г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

 •           заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа)

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 239-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: приключване на изборния ден на 09 юни 2024г.

 • № 238-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци и приложенията към тях при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г.

 • № 237-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения