предстоящо заседание на РИК:

17:30
Архив избори:
12.05.2024

Съобщение

РИК Добрич уведомява всички представители на парламентарно представените в 49-то НС политически партии и коалиции, че могат да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

Прилагаме таблица-образец в EXCEL формат 

13.05.2024

Съобщение

 

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение №30-ЕП и Приложение №31-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 25.05.2024 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 03.06.2024 г. (понеделник)

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

телефони: 058600-001 до 004; 058/603416 и 058603419

е-адрес: [email protected], [email protected]  

 

 

12.05.2024

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

Централната избирателна комисия предоставя дигитални, видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, сроковете, уседналост, адресна регистрация и други, свързани с гласуването за двата вида избори.

Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.

Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.

Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.

Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.

12.05.2024

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г. се извършва всеки календарен ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация - Добрич, находяща се на адрес:  гр. Добрич, ул. „Независимост” № 5, ет. 1

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК в срок до 08.06.2024 г. включително.

 1. Регистрацията на застъпниците се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №91-ЕП, съответно Приложение №92-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 8 юни 2024 г.Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
 2. Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение №97-ЕП/НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

Форма за регистриране на застъпници

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.
 2. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 3. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение №93-ЕП, съответно Приложение №94-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 8 юни 2024 г.
 4. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник
 5. РИК издава удостоверение на регистрираните застъпници и заместващи застъпници.
30.04.2024

Съобщение

Районна избирателна комисия Добрич уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.
 • На телефоните на Дирекция ГРОН при Община град Добрич - +35958 603416 и +35958 603419

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес от гражданите изтича на 25.05.2024 г. /събота/

20.04.2024

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024г.

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 22.04.2024г. - 09:30ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 29.04.2024г. - 17:00ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете посочени по-горе.

Към заявлението (Приложение № 57-НС от изборните книжа) се прилагат:

 • решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 • декларация по образец (Приложение № 58-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;
 • банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК в размер на 100 (сто) лева по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка.

  БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

  BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 • удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

 • имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 • списък на членовете на инициативния комитет, представен на технически носител – флашпамет в Excel формат.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 29.04.2024г.

20.04.2024

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 22.04.2024г. - 09:30ч.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 07.05.2024г. - 17:00ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г., се приемат всеки календарен ден от 9:30 до 17:00 часа в сроковете посочени по-горе.

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение № 65-НС от изборните книжа) се прилагат:

Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 64-НС от изборните книжа) и към него се прилагат:

 •           списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

          Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с 3047-НС от 9 април 2024г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

 •           заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа)

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

още съобщения

Календар

Решения

всички решения