предстоящо заседание на РИК:

17:30
Архив избори:
16.08.2022

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. е 15.08.2022г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. е 22.08.2022г. - 17:00 ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете

Към заявлението (Приложение №53-НС) се прилагат:

 • решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 • списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 • декларация по образец (Приложение № 55-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
 • банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 от ИК в размер на 100 лв. по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка -

  БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

  BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 • удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;
 • имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 22.08.2022г.

16.08.2022

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.08.2022 Г.

Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. е 19.08.2022г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г. е 30.08.2022г. - 17:00 ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа 

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №59-НС) се прилагат:

 •  заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС);
 •  пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.
 •  Предложението, следва да се представи и на технически носител в Excel формат

Към предложението (Приложение №60-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. се прилагат:

 • списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 62-НС).Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител (Приложение №1), определен с Решение №1208-НС от 04.08.2022 г.
 • заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС)

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 12-НС / 16.08.2022

  относно: назначаване на специалисти за подпомагане дейността на РИК - Добрич при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

 • № 11-НС / 14.08.2022

  относно: назначаване на специалисти за подпомагане дейността на РИК - Добрич при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

 • № 10-НС / 14.08.2022

  относно: утвърждаване на списък на членове, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място съгласно Решение №1200-НС от 02.08.2022г. на ЦИК

всички решения