Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Добрич, 23.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич е  постъпило заявление за регистрация на застъпници с вх. №257-НС/23.03.2023г. от Назмие Исмаил Люман - упълномощен представител ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №1, в 15:57 часа на 23.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 16 /шестнадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Бирсял Джемалдин Рафиева

2.

Джем Ахмед Юсеин

3.

Алдин Амет Мустафа

4.

Васвие Исмаилова Нуриева

5.

Шенгюлер Алиева Мехмедова

6.

Димитър Куртев Димитров

7.

Тюлче Тюнчер Неджмединова

8.

Кичка Райчева Георгиева

9.

Кадир Бирсен Хасан

10.

Толга Дурхан Ибрахим

11.

Карани Мюрсел Бербер

12.

Алтан Ахмед Мустафа

13.

Бирсен Ридван Ахмед

14.

Ферди Назми Чакър

15.

Серхан Тезджан Осман

16.

Катя Николаева Красимирова

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 16 /шестнадесет/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 23.03.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения