Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Добрич, 24.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич е  постъпило заявление за регистрация на застъпници с вх. №272-НС/24.03.2023г. от Сибел Сейфи Осман - упълномощен представител ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №1, в 13:10 часа на 24.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА37 /тридесет и седем/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Ваид Алид Рафи

2.

Гюнел Мюстеджеб Ахмед

3.

Сидика Ахмед Ахмед

4.

Иззет Рамадан Ешреф

5.

Севгисер Исмаил Асан

6.

Серхант Гюлянт Кадиров

7.

Юнал Сали Хамид

8.

Юсуф Сали Неджиб

9.

Керим Мехмедемин Юмер

10.

Мюкерям Ниязи Али

11.

Гюлчин Зия Сали

12.

Нуредин Ризов Юмеров

13.

Севгюзел Бейхан Ахмед

14.

Федаил Исмаил Фейзула

15.

Назим Ибрямов Халилов

16.

Зелкиф Ахмед Атиб

17.

Беркан Билянт Неждет

18.

Затие Бейти Чолак

19.

Нурхан Исмет Расим

20.

Алкин Саит Изет

21.

Айдън Саит Изет

22.

Али Неждет Джелил

23.

Мергюл Акиф Сали

24.

Елис Зейнелова Февзиева

25.

Мукадер Ибрям Неджиб

26.

Бахри Сали Али

27.

Гюнайдън Хюсеин Насуф

28.

Стоян Милков Йорданов

29.

Велизар Недков Стоев

30.

Адем Сали Мехмед

31.

Зия Мустафа Велиимам

32.

Йозджан Мехмедали Манаф

33.

Сабри Али Сабри

34.

Севдалин Сергеев Атанасов

35.

Гюнайдън Али Сали

36.

Исмаил Юсеин Кулеш

37.

Емине Шериф Мехмед

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 37 /тридесет и седем/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 24.03.2023 в 18:48 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения