Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 115-НС
Добрич, 24.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „ГЕРБ - СДС“, за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич е  постъпило заявление за регистрация на застъпници с вх. №280-НС/24.03.2023г., вх. №281-НС/24.03.2023г. и вх. №282-НС/24.03.2023г.   от Кина Драгнева - упълномощен представител КП „ГЕРБ - СДС“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №2, в 16:53 часа, в 16:55 часа и 16:58 часа на 24.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че  не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА63 /шестдесет и три/  застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от КП „ГЕРБ - СДС“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Росица Евгениева Вангелова

2.

Елка Димитрова Тодорова

3.

Емил Колев Савов

4.

Зюлбие Мехмедова Османова

5.

Николай Веселинов Александров

6.

Ваня Иванова Димитрова

7.

Десислава Димитрова Маринова

8.

Грациела Пламенова Ганчева

9.

Тодорка Дженкова Георгиева-Арнаудова

10.

Анастасия Атанасова Иванова

11.

Живко Николов Младенов

12.

Сидерина Василева Йорданова

13.

Галина Пасева Дюлгерска

14.

Северин Ников Жеков

15.

Иван Димитров Иванов

16.

Николина Янева Караянева

17.

Хрисостомас Константинов Патроклов

18.

Елица Стефанова Христова

19.

Севдалин Стоянов Чакъров

20.

Иванка Павлова Иванова

21.

Мадлена Димитрова Янева

22.

Румян Стоянов Радилов

23.

Илия Янакиев Тодоров

24.

Гинка Койчева Митева

25.

Кристина Красимирова Николова

26.

Виктория Николаева Попова-Иванова

27.

Светла Пламенова Златева

28.

Рефие Рамаданова Хасанова

29.

Ивелин Николов Жеков

30.

Емил Илиев Николов

31.

Василка Георгиева Кралева

32.

Величка Илиева Соленкова

33.

Димитрина Минкова Маркова-Иванова

34.

Димитрина Радомирова Стефанова

35.

Красимира Иванова Иванова

36.

Елка Райкова Николова

37.

Людмила Христова Димова

38.

Марина Иванова Станева

39.

Пепа Стоянова Костадинова

40.

Румяна Лазарова Узунова

41.

Ради Кънчев Радев

42.

Силвия Красимирова Йорданова

43.

Силвия Георгиева Василева

44.

Светла Симеонова Костова

45.

Цветинка Георгиева Василева

46.

Янка Енчева Костадинова

47.

Васил Михайлов Василев

48.

Виолета Събева Райчева

49.

Стоян Желязков Георгиев

50.

Осман Адилов Садъков

51.

Стефко Василев Йорданов

52.

Джеврие Хасан Драгнева

53.

Василка Василева Великова

54.

Цонка Манева Генчева

55.

Василка Калева Костова

56.

Емне Хасан Беидова

57.

Мюхтебер Сали Асан

58.

Петранка Николова Стоянова

59.

Николинка Калева Янева

60.

Недка Иванова Иванова

61.

Стоян Ненов Енчев

62.

Марийка Георгиева Стоянова

63.

Иванка Василева Максимова

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 63 /шестдесет и три/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 24.03.2023 в 18:51 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения