Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
Добрич, 25.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „ГЕРБ - СДС“, за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич са  постъпили заявления за регистрация на застъпници с вх. №291-НС/25.03.2023г., вх. №292-НС/25.03.2023г. от Кина Драгнева - упълномощен представител КП „ГЕРБ - СДС“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

 

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №2, в 13:35 и 13:40 часа на 25.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

 

Извършена е проверка на данните на 162 /сто шестдесет и двама/ кандидати за застъпници, с която се установи, че  не са налице несъответствия.

 

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА162 /сто шестдесет и двама/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от КП „ГЕРБ - СДС“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Сийка Жекова Русева

2.

Добри Андреев Йорданов

3.

Петранка Иванова Тодорова

4.

Велико Иванов Георгиев

5.

Джанер Дженгиз Чирпанлъ

6.

Светослав Михалев Стойчев

7.

Георги Иванов Василев

8.

Велко Захариев Атанасов

9.

Едже Ертан Васвединова

10.

Арзу Юдает Азис

11.

Якуб Ашим Мустафа

12.

Ердоан Ведатов Кязимов

13.

Мариян Георгиев Господинов

14.

Марийка Иванова Русева

15.

Юсмен Сейран Садък

16.

Алкин Бейнюл Кязим

17.

Алпер Халил Муса

18.

Зюлбие Мехмед Мустафа

19.

Нефизе Себахатин Мехмед

20.

Ресмие Сабит Мехмед

21.

Атанас Колев Атанасов

22.

Марияна Великова Петрова

23.

Иванка Борисова Стоянова

24.

Величка Вълчанова Георгиева

25.

Есра Изетова Исмаилова

26.

Кемал Ибрям Айваз

27.

Билян Лефтеров Лефтеров

28.

Велико Янев Ангелов

29.

Михал Стойчев Михалев

30.

Василка Стефанова Тодорова

31.

Мирослав Петров Атанасов

32.

Васил Георгиев Василев

33.

Михаил Петров Радев

34.

Венелина Иванова Гроздева

35.

Цветомир Великов Георгиев

36.

Мариана Димитрова Кирова

37.

Антонина Стефанова Катинова

38.

Димитър Георгиев Василев

39.

Драгомир Димитров Димитров

40.

Светлана Димитрова Димитрова

41.

Мария Ивелинова Димитрова

42.

Труфка Друмева Дамянова

43.

Елица Красимирова Куртева

44.

Георги Ненчев Опълченов

45.

Иринка Тодорова Недева

46.

Виолета Пенева Недялкова-Минчева

47.

Десислава Димитрова Великова

48.

Анжела Красимирова Каменова

49.

Светла Живкова Манева

50.

Йорданка Пенева Пантелеева

51.

Феличия Илиева Найденова- Михайлова

52.

Снежана Ангелова Димитрова

53.

Виктория Атанасова Атанасова

54.

Светла Стоева Димитрова

55.

Желязко Георгиев Господинов

56.

Десислава Керанова Йорданова

57.

Илиана Горянова Ташева

58.

Светлана Дончева Ташева

59.

Анелия  Григорова Димитрова

60.

Снежанка Димитрова Алексиева

61.

Славена Михайлова Георгиева

62.

Пламен Славов Драгнев

63.

Николай Димов Димитров

64.

Колчо Стоянов Колев

65.

Павлина Жекова Райнова

66.

Денка Илиева Великова

67.

София Валериева Герасимова

68.

Георги Иванов Георгиев

69.

Стела Ивелинова Панчева- Костадинова

70.

Валентин Ганчев Иванов

71.

Велико Ников Великов

72.

Кръстинка Георгиева Великова

73.

Мария Атанасова Георгиева

74.

Веселин Лазаров Георгиев

75.

Христина Георгиева Георгиева

76.

Руси Любчев Баев

77.

Емилиян Юлиянов Цветков

78.

Йордан Ивайлов Тракийски

79.

Емилия Стефанова Цветкова

80.

Гинка Атанасова Симеонова

81.

Петранка Димитрова Георгиева

82.

Костадинка Вълкова Станчева

83.

Мария Милкова Петрова

84.

Деляна Василева Ницова

85.

Петър Димитров Димитров

86.

Ваня Славчева Златева

87.

Росен Станчев Станчев

88.

Веселка Крумова Донева

89.

Галина Рачева Иванова

90.

Дончо Стоянов Донев

91.

Силвия Иванова Апостолова

92.

Венелин Иванов Ангелов

93.

Милена Георгиева Иванова

94.

Тихомир Михайлов Минов

95.

Маринела Петрова Милева

96.

Павлина Иванова Маринова

97.

Виолетка Георгиева Маринова

98.

Костадинка Янчева Петрова

99.

Християна Станчева Петрова

100.

Пламен Любомиров Петров

101.

Илиян Красимиров Иванов

102.

Светлана Димитрова Тодорова

103.

Георги Каменов Иванов

104.

Калинка Паскалева Денчева

105.

Златка Василева Димитрова

106.

Виктория Галинова Люцканова

107.

Капка Петрова Стоянова

108.

Грациела Димитрова Димитрова

109.

Миглена Мигленова Донева

110.

Стоян Симеонов Стоянов

111.

Димо Иванов Димов

112.

Йована Руменова Атанасова

113.

Мирослав Йорданов Василев

114.

Марияна Якимова Панайотова

115.

Илияна Стефанова Милева

116.

Радостина Великова Илиева

117.

Бонка Миткова Георгиева

118.

Магдалена Петкова Георгиева

119.

Иванка Добрева Тодорова

120.

Йорданка Желева Русева

121.

Веселин Димитров Василев

122.

Диан Станиславов Ковачев

123.

Елена Димитрова Иванова

124.

Светла Йорданова Костадинова

125.

Яница Стелиянова Петрова

126.

Димитър Стоянов Петров

127.

Мартин Александров Иванов

128.

Анелия Иванова Денева

129.

Росен Илиянов Петров

130.

Енчо Василев Вълев

131.

Йордан Георгиев Иванов

132.

Димитър Росенов Димитров

133.

Виолета Николаева Станева

134.

Виолета Михайлова Георгиева

135.

Йовка Янкова Сотирова

136.

Иво Костадинов Георгиев -  Каталоев

137.

Микаел Мирославов Димитров

138.

Гинка Петрова Авджиева

139.

Тодорка Маркова Милева

140.

Минка Стоянова Радичкова

141.

Илия Станев Илиев

142.

Боянка Константинова Златева

143.

Атанас Йорданов Илиев

144.

Томислав Георгиев Ташев

145.

Венцислав Веселинов Василев

146.

Йорданка Димитрова Гочева

147.

Пламен Иванов Симеонов

148.

Красимир Йорданов Вълчев

149.

Виолета Стефанова Вълчева

150.

Йорданка Динева Петрова

151.

Зорница Миланова Димитрова

152.

Магдалена Иванова Георгиева

153.

Карина Красимирова Маркова

154.

Мариела Ивайлова Атанасова

155.

Преслава Димова Иванова

156.

Надежда Евгениева Статева- Иванова

157.

Виолета Енчева Русчева

158.

Светозар Емилов Петков

159.

Виолета Пенчева Русева

160.

Мария Недялкова Попова

161.

Йорданка Иванова Костова

162.

Ивелина Стойчева Антова

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 162 /сто шестдесет и двама/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 25.03.2023 в 17:40 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения