Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Добрич, 28.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич е  постъпило заявление за регистрация на застъпници с вх. №343-НС/28.03.2023г. от Сибел Сейфи Осман - упълномощен представител ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №1, в 16:40 часа на 28.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че от подадените 23 /двадесет и три/ броя, за 20 /двадесет/ броя не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 20 /двадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Исмет Сали Али

2.

Неджмие Осман Ибрям

3.

Невин Салимова Ахмедова

4.

Айше Алиш Ибрям

5.

Емине Акиф Фазъл

6.

Илмаз Рафи Кадир

7.

Гюлтен Мустафа Ахмед

8.

Ерол Мустафа Сабри

9.

Сабрие Реджеб Зевадин

10.

Димитричка Жечова Иванова

11.

Тодор Петков Иванов

12.

Фатме Рейхан Исмаил

13.

Нурхан Ридван Невзат

14.

Ремзие Рейхан Исмаил

15.

Бейнаби Аптиш Адилов

16.

Ниран Ферад Абдула

17.

Рейхан Рамадан Кьосе

18.

Васил Димитров Василев

19.

Даниел Димитринов Йорданов

20.

Танер Илкнур Расим

 1. ОТКАЗВА да регистрира 3 /трима/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1.

Айше Хасанова Хюсню

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

2.

Едаа Шефкетова Вайселова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

3.

Неджмидин Асан Алил

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 20 /двадесет/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 28.03.2023 в 18:00 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения