Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
Добрич, 29.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич са  постъпили заявления за регистрация на застъпници с вх. №366-НС/29.03.2023г. от Георги Желев - упълномощен представител на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“  при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №4, в 13:10 часа на 29.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на 15 /петнадесет/ кандидати за застъпници, с която се установи, че за 14 /лица/ лица не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 14 /четиринадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Румяна Георгиева Железчева

2.

Вяра Йорданова Тодорова

3.

Владимир Николов Демиров

4.

Цветелина Владимирова Николова

5.

Димитър Тодоров Димитров

6.

Айхан Тахиров Аблемитов

7.

Севгюл Мустафа Халил

8.

Джеват Хасан Халил

9.

Северин Стефанов Димитров

10.

Снежана Йорданова Илиева

11.

Георги Гроздев Георгиев

12.

Сали Раим Михайлов

13.

Валентин Дойчев Борисов

14.

Сали Али Сали

 1. ОТКАЗВА да регистрира 1 /един/ от предложените кандидати, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1.

Стоянка Бонева Митева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните на 14 /четиринадесет/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:53 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения