Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 170-НС
Добрич, 30.03.2023

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич са постъпили заявления със списък на упълномощени представители с вх. №400-НС/30.03.2023г. от Кина Драгнева - упълномощен представител на КП „ГЕРБ - СДС“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Извършена е проверка на данните на 7 /седем/ кандидати за упълномощени представители, с която се установи, че не са налице несъответствия.

 Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

            ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич  7 /седем/ кандидати за упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

№ и дата на пълномощното

1.

Бейлил Мехмед Адем

184-2023

2.

Джелил Ибрям Бекир

185-2023

3.

Бюлент Мехмед Расим

186-2023

4.

Алим Рамаданов Салимов

187-2023

5.

Бюлент Исмаил Мустафа

188-2023

6.

Джелил Бейтула Ферад

189-2023

7.

 Мелда Тахсин Кямил

190-2023

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 30.03.2023 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения