Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
Добрич, 05.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

          Постъпили са заявления с вх. №263-НС/05.07.2021г.от Назмие Исмаил Люман преупълномощена  от Ердинч Хаджиев - упълномощен представител на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 2 в 16:40 на 05.07.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на 16 /шестнадесет/ кандидати за застъпници, с която се установи, че няма несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 16 /шестнадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Тансер Илмиев Нуриев

2

Бирсен Ридван Ахмед

3

Бахтияр Емин Ешреф

4

Карани Мюрсел Бербер

5

Джем Ахмед Юсеин

6

Драгомир Василев Колев

7

Кръстьо Стоянов Харалампиев

8

Мудин Кадир Кадир

9

Ширин Алиосман Асан

10

Айдън Салим Федаил

11

Ферди Назми Чакър

12

Наско Андонов Василев

13

Бирсял Джемалдин Рафиева

14

Васвие Исмаилова Нуриева

15

Георги Венциславов Георгиев

16

Калинка Илиева Василева

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 16 /шестнадесет/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 05.07.2021 в 17:57 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения