Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

          Постъпили са заявления  с вх. №328-НС/08.07.2021г., от Нежля Неджати Амди – Ганева и с вх.№ 350-НС/08.07.2021г. от Ердинч Илияз Хаджиев - упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 2 в 09:34ч. и в 16:00на 08.07.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на общо 112 /сто и дванадесет/ кандидати за застъпници, с която се установи, че няма несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА112 /сто и дванадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Марияна Димитрова Сюлейман

2

Метин Исмаил Сюлейман

3

Пенка Христова Христова

4

Моника Емилова Христова

5

Мелиха Кемал Исмаилова

6

Исмаил Сюлейманов Исмаилов

7

Джансер Илкнур Расим

8

Емил Андреев Христов

9

Юркюш Себайдинова Мустафова

10

Ошнут Мехмедов Алиев

11

Тезджан Ислямова Мехмедова

12

Елисавета Аврамова Маринова

13

Методи Еленков Йорданов

14

Невзат Османали Шаиб

15

Кемал Юсеин Саид

16

Снежа Живкова Салим

17

Милена Руменова Величкова

18

Радка Руменова Великова

19

Исмет Себайдин Салим

20

Севдие Мустафова Саидова

21

Себат Неджми Ахмед

22

Гюлвер Неази Нуриева

23

Сабрие Реджеб Зевадин

24

Емине Акиф Фазъл

25

Едаа Шефкетова Вейселова

26

Димитричка Жечова Иванова

27

Айше Асанова Хюсню

28

Ерджан Ибрям Хюсню

29

Неджмие Осман Ибрям

30

Невин Салимова Ахмедова

31

Исмет Сали Али

32

Бурак Зьохал Жевайдинов

33

Муса Йомеров Юсеинов

34

Илмаз Рафи Кадир

35

Февзи Акиф Мехмед

36

Уриян Вийсел Адем

37

Неази  Дауд Яшар

38

Гюнер Неджмедин Реджеб

39

Хошнут Мустафов Юсеинов

40

Исуф Ибрям Юмер

41

Ефраим Осман Ибрям

42

Нийран Осман Адем

43

Кадрие Ниази Ибрям

44

Васвие Фаредин Садула

45

Айля Мертол Карани

46

Емел Бирол Шабанова

47

Дженгиз Ерол Карани

48

Фари Шефки Дервиш

49

Деница Добрева Сашева

50

Гюлер Тефиков Мурадов

51

Асен Ангелов Асенов

52

Росен Пламенов Иванов

53

Милена Иванова Иванова

54

Ердинч Мустафа Хюсню

55

Суна Нермин Якубова

56

Севал Девлетова Якубова

57

Нигяр Нихат Хюсню

58

Диана Димова Шефки

59

Къймет Шефкед Кяшиф

60

Хикмет Мурадов Билялов

61

Семра Нежмедин Кяшиф

62

Виждан Акиф Али

63

Алайдин Бекир Мустафа

64

Нериман Абилова Реджеб

65

Неджмие Ахмед Ахмед

66

Севинч Ридван Салядин

67

Валентина Михайлова Османова

68

Мехмед Ахмедов Османов

69

Йордан Колев Дакушев

70

Севгин Фаик Мустафа

71

Мехрибан Исмет Сюлейман

72

Фаик Мустафов Реджебов

73

Мустафа Себайдин Мустафа

74

Тодор Петков Иванов

75

Младен Желязков Тодоров

76

Искра Райчева Георгиева

77

Илияна Иванова Димитрова

78

Февзи Фикирет Юсуф

79

Илкнур Расим Ашим

80

Юнал Ереджеб Мехмед

81

Имрен Исин Мехмед

82

Октай Четин Сабри

83

Гюлтен Хамди Сали

84

Илияна Василева Джамбазова

85

Севда Асенова Маринова

86

Гюлтен Мустафа Емин

87

Мариян Желязков Янулов

88

Четин Сабри Талибов

89

Рейхан Рамадан Кьосе

90

Атче Кадирова Исмаилова

91

Февзи Фемиев Исмаилов

92

Шенгюлер Ибрям Амет

93

Алент Исмаилов Нури

94

Мелек Вайдин Мустафа

95

Вайдин Мустафа Шабан

96

Севдие Фаридин Али

97

Елис Исмаилова Ахмедова

98

Кристиян Димитров Димитров

99

Габриела Мирославова Господинова

100

Йорданка Илиева Аспарухова

101

Имран Айлин Бейтула

102

Дилян Мирославов Станков

103

Здравко Йорданов Александров

104

Андрей Маринов Добрев

105

Йордан Бисеров Стефанов

106

Нефие Хасан Хасан

107

Боян Здравков Георгиев

108

Сезер Йомерова Юсеинова

109

Самет Кадрие Халим

110

Галин Валериев Йорданов

111

Сание Рамадан Расимова

112

Севгюлер Шаиб Исмаил

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 112 /сто и дванадесет/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:59 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения