Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич са постъпили заявления със списък на упълномощени представители с вх. №331-НС/08.07.2021г. от Живко Желев – упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, с вх.№ 344-НС/08.07.2021г. от Пламен Христов Желязков - упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ и с вх. №363-НС от Яна Бонева Георгиева Желев – упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

След извършена проверка на упълномощените представители на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯРИК Добрич констатира, че за 2 /две/ от общо 135 /сто тридесет и пет/ лица  са налице несъответствия в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №184-НС/07.07.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич 133/сто тридесет и три/ броя упълномощени представители на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1.       

Айгюн Фетби Шевкет

001/08.07.2021г.

2.       

Анастасия Калчева Иванова

002/08.07.2021г.

3.       

Ангел Борисов Димитров

003/08.07.2021г.

4.       

Атанас Петров Атанасов

004/08.07.2021г.

5.       

Атанаска Койчева Георгиева

005/08.07.2021г.

6.       

Валентин Николов Върбанов

006/08.07.2021г.

7.       

Василка Иванова Атанасова

007/08.07.2021г.

8.       

Веселин Йорданов Ненов

008/08.07.2021г.

9.       

Веселин Колев Тодоров

009/08.07.2021г.

10.   

Вълчо Желязков Вълчев

010/08.07.2021г.

11.   

Галина Кирилова Хараламбиева

011/08.07.2021г.

12.   

Ганчо Нейков Чернев

012/08.07.2021г.

13.   

Георги Владов Стоичков

013/08.07.2021г.

14.   

Гинка Петрова Петкова

014/08.07.2021г.

15.   

Глория Димитрова Георгиева

015/08.07.2021г.

16.   

Гюлфер Ибрям Аптараим

016/08.07.2021г.

17.   

Димитричка Иванова Тодорова

018/08.07.2021г.

18.   

Димитър Николов Димитров

019/08.07.2021г.

19.   

Димитър Радев Димитров

020/08.07.2021г.

20.   

Донка Стоянова Костадинова

021/08.07.2021г.

21.   

Доньо Тодоров Марков

022/08.07.2021г.

22.   

Елена Маринова Митева

023/08.07.2021г.

23.   

Жана Неделчева Чернева

024/08.07.2021г.

24.   

Желка Русева Банкова

025/08.07.2021г.

25.   

Иван Христов Йорданов

026/08.07.2021г.

26.   

Ивета Николова Георгиева

027/08.07.2021г.

27.   

Илия Мирев Илиев

028/08.07.2021г.

28.   

Исмет Кадир Мустафа

029/08.07.2021г.

29.   

Йордан Енчев Петков

030/08.07.2021г.

30.   

Камелия Йовчева Йорданова

031/08.07.2021г.

31.   

Керан Коев Николов

032/08.07.2021г.

32.   

Кирил Борисов Комитов

033/08.07.2021г.

33.   

Костадин Димов Куртев

034/08.07.2021г.

34.   

Красен Куртев Тодоров

035/08.07.2021г.

35.   

Лучия Георгиева Коева

036/08.07.2021г.

36.   

Марийка Костадинова Маринова

037/08.07.2021г.

37.   

Марина Славова Колева

038/08.07.2021г.

38.   

Мартин Симов Раданов

039/08.07.2021г.

39.   

Матей Асенов Матев

040/08.07.2021г.

40.   

Метин Шабан Али

041/08.07.2021г.

41.   

Милка Христова Желева

042/08.07.2021г.

42.   

Мима Колева Тодорова

043/08.07.2021г.

43.   

Музафер Хасан Шабан

044/08.07.2021г.

44.   

Октай Гюрсел Кадир

045/08.07.2021г.

45.   

Паска Атанасова Станева

046/08.07.2021г.

46.   

Петко Василев Петков

047/08.07.2021г.

47.   

Петър Иванов Петров

048/08.07.2021г.

48.   

Руси Димитров Костов

049/08.07.2021г.

49.   

Свилен Диянов Стоянов

050/08.07.2021г.

50.   

Севда Миролова Михайлова

051/08.07.2021г.

51.   

Севдалин Живков Йорданов

052/08.07.2021г.

52.   

Снежанка Стефанова Чалъкова

053/08.07.2021г.

53.   

Стефка Димитрова Сивкова

054/08.07.2021г.

54.   

Стоянка Илиева Божилова

055/08.07.2021г.

55.   

Тодор Янков Бакърджиев

056/08.07.2021г.

56.   

Тодорка Димова Петкова

057/08.07.2021г.

57.   

Цеца Василева Симеонова

058/08.07.2021г.

58.   

Цонка Иванова Матеева

059/08.07.2021г.

59.   

Янка Иванова Иванова

060/08.07.2021г.

60.   

Янко Митков Соколов

061/08.07.2021г.

61.   

Ялчън Мюстеджебов Рашидов

062/08.07.2021г.

62.   

Ярослав Иванов Георгиев

063/08.07.2021г.

63.   

Маринка Господинова Балева

169/08.07.2021 г.

64.   

Тодор Димитров Златев

170/08.07.2021 г.

65.   

Никола Гочев Проданов

171/08.07.2021 г.

66.   

Ганчо Иванов Начев

172/08.07.2021 г.

67.   

Кръстинка Христова Златева

173/08.07.2021 г.

68.   

Рейхан Селим Сабит

174/08.07.2021 г.

69.   

Димитър Христов Цонев

175/08.07.2021 г.

70.   

Никола Стефанов Иванов

176/08.07.2021 г.

71.   

Йовка Тодорова Георгиева

177/08.07.2021 г.

72.   

Мария Вълева Ангелова

178/08.07.2021 г.

73.   

Петко Иванов Колев

179/08.07.2021 г.

74.   

Петър Петров Петров

180/08.07.2021 г.

75.   

Петранка Иванова Мустафа

181/08.07.2021 г.

76.   

Иван Митев Грозев

182/08.07.2021 г.

77.   

Георги Стоянов Георгиев

183/08.07.2021 г.

78.   

Силвия Спаскова Александрова

184/08.07.2021 г.

79.   

Георги Иванов Желев

185/08.07.2021 г.

80.   

Никола Петров Чомаков

186/08.07.2021 г.

81.   

Юлиян Борисов Първанов

187/08.07.2021 г.

82.   

Димитринка Илиева Панайотова

188/08.07.2021 г.

83.   

Диана Енчева Тончева

189/08.07.2021 г.

84.   

Мария Иванова Генова - Славова

190/08.07.2021 г.

85.   

Емил Иванов Стоянов

191/08.07.2021 г.

86.   

Митко Събев Керанов

192/08.07.2021 г.

87.   

Атанас Стоянов Радев

193/08.07.2021 г.

88.   

Георги Николаев Тодоров

№121 /11.07.2021г.

89.   

Владимир Начев Начев

№122 / 11.07.2021г.

90.   

Вяра Дянкова Владева

№123 / 11.07.2021г.

91.   

Галя Тодорова Димитрова

№124 /11.07.2021г

92.   

Ганка  Колева Феодорова

№125 /11.07.2021г.

93.   

Георги Василев Георгиев

№126 /11.07.2021г.

94.   

Георги Петров Георгиев

№127 /11.07.2021г.

95.   

Елисавета Панчева Недялкова

№128 /11.07.2021г.

96.   

Живка Димитрова Запорожанова

№129 /11.07.2021г.

97.   

Къна Минчева Дякова

№130 /11.07.2021г.

98.   

Митка Тодорова Колева

№131 /11.07.2021г.

99.   

Михаил Герасимов Михайлов

№132 /11.07.2021г.

100.                      

Надежда Петрова Колева

№134 /11.07.2021г.

101.                      

Нели Господинова Николова

№135 /11.07.2021г.

102.                      

Яна Бонева Георгиева

№136 /11.07.2021г.

103.                      

Иванка Иванова Каченкова

№137/ 11.07.2021 г.

104.                      

Манол Димитров Йорданов

№138 /11.07.2021г.

105.                      

Петър Стоянов Иванов

№139 /11.07.2021г.

106.                      

Стоян Статев Колев

№140 /11.07.2021г.

107.                      

Александър Павлов Панайотов

№141 /11.07.2021г.

108.                      

Добрин Начев Начев

№142 /11.07.2021г.

109.                      

Ивелина Йорданова Атанасова

№143 /11.07.2021г.

110.                      

Мария Йорданова Радева

№144 /11.07.2021г.

111.                      

Анна Петрова Костадинова

№145 /11.07.2021г.

112.                      

Диана Димитрова Аврамова

№146 /11.07.2021г.

113.                      

Марийка Димитрова Симеонова

№147 /11.07.2021г.

114.                      

Пламена Тодорова Феодорова-Иванова

№148 /11.07.2021г.

115.                      

Миглен Николов Михайлов

№149 /11.07.2021г.

116.                      

Симона Мигленова Николова

№150 /11.07.2021г.

117.                      

Радостина Райкова Мирчева

№151 /11.07.2021г.

118.                      

Иван Георгиев Малчев

№152 /11.07.2021г

119.                      

Катюша Георгиева Димитрова

№153 /11.07.2021г.

120.                      

Георги Дянков Гъцов

№154 /11.07.2021г.

121.                      

Иван Димитров Иванов

№155 /11.07.2021г.

122.                      

Надя Колева Михайлова

№156 /11.07.2021г.

123.                      

Димитринка Герасимова Михайлова

№157 / 11.07.2021г.

124.                      

Ана Игнатова Стоянова

№158 /11.07.2021г.

125.                      

Герасим Михайлов Стоянов

№159 /11.07.2021г.

126.                      

Станка Илиева Стоянова

№160 /11.07.2021г.

127.                      

Цецка Георгиева Енчева

№161 /11.07.2021г.

128.                      

Христо Енчев Христов

№162 /11.07.2021г.

129.                      

Кремена Александрова Димитрова

№163 /11.07.2021г.

130.                      

Тодор Стоянов Митев

№165 /11.07.2021г.

131.                      

Ивелина Илиянова Иванова

№166 /11.07.2021г.

132.                      

Василка Йорданова Тодорова

№167 /11.07.2021г.

133.                      

Енчо Христов Енчев

№168 /11.07.2021г.

 

 

 

 1. ОТКАЗВАда публикува като упълномощени представители 2 /две/ от предложените лица, поради следната грешка:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Даниел Пламенов Йорданов

Лицето изчаква проверка за застъпник в БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

2

Илия Димитров Илиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“

 

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 19:01 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения