Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС
Добрич, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба за нарушение на разпоредбите на ИК от ПП ИТН

В РИК-Добрич e постъпила жалба с вх. № 494-НС/11.07.21г. от Дилян Господинов, областен координатор на ПП ИТН-Добрич. В същата се твърди, че Василка Кръстева – кметски наместник в с. Свобода, общ. Добричка след гласуване в изборната секция нерегламентирано и без основание е влизала около пет шест пъти в изборното помещение. След отправени й забележки е заявила, че „ще влиза колкото си пъти иска“.

Съгласно т.6 от Методическите указания на ЦИК приети с Решение №341-НС/28.06.2021 г. на ЦИК, съдействието от кмет/кметски наместник в изборния ден е свързано с осигуряване на превозно средство за придвижване до секцията на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването, както и осигуряване на транспортно средство за придвижване на членовете на СИК до РИК за предаване на протоколите с резултатите от гласуването и изборните книжа.

В раздел VII от Методическите указания са посочени лицата, които имат право да присъстват по време на работата на СИК, като сред тях не е кмет/кметски наместник. Изборната комисия следва да осигури свободно и спокойно протичане на гласуването като предприеме действия по отстраняване на лица, които нямат право да присъстват в изборното помещение.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, във връзка с Методически указания на ЦИК приети с Решение №341-НС/28.06.2021 г. на ЦИК, РИК – Добрич

                                                                РЕШИ:

УКАЗВА на членовете на СИК №081500053 с. Свобода, общ. Добричка, да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс и Методическите указания приети с Решение №341-НС/28.06.2021 г. на ЦИК, като не допускат лица, които не са сред посочените в раздел VII от Методическите указания да присъстват по време на работата на изборната комисия в изборния ден.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 11.07.2021 в 13:45 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения