Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
Добрич, 01.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

Постъпило е заявление  с вх. №207-НС/01.07.2021г., вх. №208-НС/01.06.2021г. и вх. №213-НС/01.07.2021г. от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 1 в 15:04ч., 15:11ч. и 15:40ч. на 01.07.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 17 /седемнадесет/ от общо 199 /сто деведесет и девет/ са налице несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 182 /сто осемдесет и два/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Сийка Жекова Русева

2

Добри Андреев Йорданов

3

Стоян Кръстев Желязков

4

Велико Иванов Георгиев

5

Митьо Димов Димов

6

Светослав Михалев Стойчев

7

Георги Иванов Василев

8

Велко Захариев Атанасов

9

Есен Юсню Шукри

10

Якуб Ашим  Мустафа

11

Тодор Георгиев Тодоров

12

Ерджан Сали Сабит

13

Алкин Бейнюл Кязим

14

Андриана Йорданова Маринова

15

Исмаил Шаиб Дауд

16

Джелил Ибрям Бекир

17

Атанас Колев Атанасов

18

Георги Тодоров Славов

19

Иванка Борисова Стоянова

20

Лазар Димитров Георгиев

21

Али Неждет Джелил

22

Кемал Ибрям Айваз

23

Айваз Ибрям Айваз

24

Йозджан Рамадан Ахмед

25

Михал Стойчев Михалев

26

Василка Стефанова Тодорова

27

Мирослав Петров Атанасов

28

Васил Георгиев Василев

29

Стефка Проданова Пеева-Великова

30

Венелина Иванова Гроздева

31

Полина Николаева Колева

32

Галина Василева Добрева

33

Веселина Николова Недялкова

34

Павел Иванов Паунов

35

Марин Петров Атанасов

36

Виолета Енчева Русчева

37

Димитра Великова Стоева

38

Георги Христов Арнаудов

39

Александър Юлиянов Петков

40

Дияна Здравкова Андреева

41

Станка Николова Паскалева

42

Светлана Димитрова Димитрова

43

Йовка Атанасова Атанасова

44

Светлана Дончева Ташева

45

Светла Живкова Манева

46

Светозар Емилов Петков

47

Димитър Тодоров Димитров

48

Иринка Стоянова Димитрова

49

Димка Димитрова Стоянова

50

Кръстю Иванов Кръстев

51

Цветана Илиева Стоева

52

Мариана Стефанова Пехливанова

53

Снежанка Димитрова Алексиева

54

Анелия Григорова Димитрова

55

Стоянка Кралева Митева

56

Петранка Димитрова Георгиева

57

Мария Илиева Спиридонова

58

Сергей Георгиев Великов

59

Румяна Христова Ганчева

60

Колчо Стоянов Колев

61

Йовка Петрова Николова

62

Радослава Йорданова Илиева

63

Евгени Александров Фезлийски

64

Валентин Ганчев Иванов

65

Христо Георгиев Христов

66

Димитричка Георгиева Желязкова

67

Мария Атанасова Георгиева

68

Веселин Лазаров Георгиев

69

Христина Георгиева Георгиева

70

Иванка Тодорова Иванова

71

Светлана Петрова Стоянова

72

Снежанка Недкова Мурадиян

73

Илия Костов Славов

74

Марина Събева Петкова

75

Димитричка Стоянова Панчева

76

Маринка Йорданова Димитрова

77

Мария Милкова Петрова

78

Свилена Иванова Димова

79

Петър Димитров Димитров

80

Светослав Христов Стоянов

81

Парашкева Йорданова Стоянова

82

Галина Рачева Иванова

83

Иван Апостолов Бонев

84

Диляна Бобчева Петрова

85

Тинка Костова Желева

86

Калинка Паскалева Денчева

87

Найден Йорданов Георгиев

88

Даниел Мирославов Станев

89

Дена Димитрова Иванова

90

Гергана Иванова Атанасова

91

Стефан Иванов Бербенков

92

Стефчо Стойчев Авджиев

93

Валентин Василев Иванов

94

Бойка Георгиева Георгиева

95

Жельо Иванов Георгиев

96

Светлана Димитрова Тодорова

97

Евгени Димитров Димитров

98

Маринка Стоянова Велчева

99

Полина Мартинова Петрова

100

Капка Петрова Стоянова

101

Борислав Илиев Белев

102

Лили Димитрова Жекова

103

Светлозар Стоянов Костадинов

104

Никола Тодоров Петров

105

Илия Райчев Тодоров

106

Мирослав Йорданов Василев

107

Недка Атанасова Колева

108

Юркия Сали Ризова

109

Елисавета Цанкова Маринова

110

Теодор Валентинов Стефовски

111

Красимир Киров Павлов

112

Александър Веселинов Христов

113

Йована Руменова Атанасова

114

Димо Иванов Димов

115

Димитър Пламенов Петров

116

Яница Стелиянова Петрова

117

Станимир Николов Тодоров

118

Венелина Дорианова Борисова

119

Елка Бонева Златева

120

Анелия Иванова Денева

121

Стоян Симеонов Стоянов

122

Савка Недева Георгиева

123

Десислава Ангелова Димитрова

124

Галин Георгиев Петров

125

Светослав Йорданов Стоянов

126

Виолета Михайлова Георгиева

127

Йовка Янкова Сотирова

128

Христо Проданов Пеев

129

Рефие Бейсим Исмаил

130

Велизар Димитров Тинчев

131

Цонка Горанова Иванова

132

Минка Стоянова Радичкова

133

Илия Станев Илиев

134

Гинка Николова Димитрова

135

Атанас Йорданов Илиев

136

Ивет Георгиева Василева

137

Снежана Христова Тонкова

138

Станимир Димов Петков

139

Марияна Иванова Митева

140

Янка Неделчева Радушева

141

Йорданка Динева Петрова

142

Зорница Миланова Димитрова

143

Микаел Мирославов Димитров

144

Иванка Добрева Петкова

145

Силвия Иванова Апостолова

146

Димитър Йорданов Тонков

147

Велислава Цветомилова Атанасова

148

Марийка Георгиева Атанасова

149

Мария Недялкова Попова

150

Тодор Стоянов Драгнев

151

Анка  Христова  Великова

152

Мариана Димитрова Върбанова

153

Алпер Абибулова Емервели

154

Красимира Андреева Стоянова

155

Милко Стефанов Стоянов

156

Андриана Милкова Иванова

157

Марин Енчев Маринов

158

Марийка Кирилова Илиева

159

Мартин Веселинов Николов

160

Стилиян Иванов Янъков

161

Саша Андреева Маринова

162

Румен Владимиров Криван

163

Георги Димов Иванов

164

Ивелина Тодорова Георгиева

165

Красимир Петров Пантелеймонов

166

Недялка  Иванова Димова

167

Иван Маринов Иванов

168

Ива Георгиева Георгиева

169

Желязка Йорданова Тодорова

170

Светла Ангелова Панайотова

171

Марчо Стефанов Симеонов

172

Георги Илиев Георгиев

173

Исмет Идризов Арифов

174

Ангел Живков Димитров

175

Тодор Димитров Станев

176

Тодор Пенков Димов

177

Енчо Емилов Иванов

178

Ангел Радев Ангелов

179

Шенол Ахмед  Белбер

180

Мария Дякова Димитрова

181

Марио Драгомиров Димитров

182

Иванка Златева Опълченова

 

 1. ОТКАЗВАда регистрира като застъпници 17 /седемнадесет/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Ахмед Мехмед Ереджеб

Невалидно ЕГН

2

Марийка Иванова Русева

Лицето не съществува в НБД Население

3

Юсмен Сейран Садък

Невалидно ЕГН

4

Асен Анков Антонав

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

5

Агоп Степан Мурадян

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

6

Даниела Николова Димитрова

Лицето е регистрирано като член на СИК 82800035

7

Мила Валентинова Вълчева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

8

Калоян Николов Русев

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

9

Надежда Евгениева Статева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

10

Марин Димитров Николов

Лицето е регистрирано като член на СИК 82800118

11

Ивелина Кулева Иванова

Лицето е регистрирано като член на СИК 82800055

12

Мустафа Музекя Мустафов

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

13

Теодора Емилова Сашева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

14

Златка Жекова Недева

Невалидно ЕГН

15

Стефан Илийчев Стефанов

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

16

Йордан Стоев Йорданов

Лицето е регистрирано като член на СИК 80300029

17

Росен Михайлов Сашев

Лицето е регистрирано като член на СИК 80300028

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 182 /сто осемдесет и два/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 01.07.2021 в 18:08 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения