Движение за права и свободи – ДПС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Селда Екремова Зекериева186-231/08.11.2021г.
Севинч Адемова Хаджиосман186-232/08.11.2021г.
Севдим Нурие Юсеин186-233/08.11.2021г.
Йордан Бисеров Стефанов186-234/08.11.2021г.
Севгюлер Шаиб Исмаил186-235/08.11.2021г.
Сание Рамадан Расимова186-236/08.11.2021г.
Метин Камбер Нури186-237/08.11.2021г.
Сезер Йомерова Юсеинова186-238/08.11.2021г.
ЯНКО ДИЯНОВ ИВАНОВ186-1/08.11.2021г.
Юлиян Насков Асенов186-2/08.11.2021г.
Валентина Максимова Колева186-3/08.11.2021
Сергей Милев Великов186-4/08.11.2021
ЕНЯЛ ЕНУР МЕХМЕД186-5/08.11.2021
Севгин Фаик Мустафа186-6/08.11.2021
Синем Синай Урхан186-7/08.11.2021
Искра Райчева Георгиева186-8/08.11.2021
Гюлтен Демирали Ахмед186-9/08.11.2021
Ядикяр Феим Карани186-10/08.11.2021
Беркан Рейхан Ридван186-11/08.11.2021
СЕМРА НЕЖМЕДИН КЯШИФ186-12/08.11.2021
НЕВИН ОСМАНОВА ИСМАИЛ186-13/08.11.2021
АНЧЕР ТЮНЧАР МЮМЮН186-14/08.11.2021
ТЮНЧАР МЮМЮН ИСМАИЛ186-15/08.11.2021
Диана Димова Шефки186-18/08.11.2021
Тансер Фари Шефки186-19/08.11.2021
Валентина Михайлова Османова186-20/08.11.2021
АЙСЕЛ АЛАЙДИН РАИФ186-21/08.11.2021
Мехмед Ахмедов Османов186-22/08.11.2021
Нуртен Куртнеби Мустафа186-23/08.11.2021
БЕЙХАН АДЕМ АДИЛ186-24/08.11.2021
МЕХМЕД ЮСЕИН ХАСАН186-25/08.11.2021
Атанас Златев Иванов186-26/08.11.2021
Бейрут Мюмюн Касаб186-27/08.11.2021
Ердем Бейрут Касаб186-28/08.11.2021
Хълми Акиф Пазарджъклъ186-29/08.11.2021
Сафие Идриз Рашид186-30/08.11.2021
СЕВГИН ИЛХАН ХАСАН186-31/08.11.2021
Неджми Ахмед Осман186-32/08.11.2021
Ширин Неази Касаб186-33/08.11.2021
Анъмсер Хюсеинова Алиева186-34/08.11.2021
Сермин Хюсеин Али186-35/08.11.2021
НЕДЖИВАН АХМЕДОВА ХАМДИЕВА186-36/08.11.2021
Ибрахим Хасан Мустан186-37/08.11.2021
Ваня Стоянова Василева186-38/08.11.2021
Бюлент Хюсменов Ибрахимов186-39/08.11.2021
ЮРКЮШ СЕБАЙДИНОВА МУСТАФОВА186-40/08.11.2021
Асан Айредин Иса186-41/08.11.2021
Асибе Ахмед Исмаилова186-42/08.11.2021
Ахмед Ризаев Нуриев186-43/08.11.2021
Екрем Акиф Ариф186-44/08.11.2021
Мюжгян Шабан Исмаилова186-45/08.11.2021
Нуршан Хака Ариф186-46/08.11.2021
Гюлбин Юсуф Ахмед186-47/08.11.2021
Фатме Енгин Джеман186-48/08.11.2021
Севда Асенова Маринова186-49/08.11.2021
Альоша Антонов Сербезов186-50/08.11.2021
Кадрие Демирева Салиева186-51/08.11.2021
Снежана Димитрова Ангелова186-52/08.11.2021
Рафие Осман Мехмед186-53/08.11.2021
Гюлвер Исмет Али186-54/08.11.2021
ДЖЕНГИЗ ЕРОЛ КАРАНИ186-55/08.11.2021
Айля Мертол Карани186-56/08.11.2021
Исуф Ибрям Юмер186-57/08.11.2021
Фаик Акиф Али186-58/08.11.2021
Бирджан Сали Беядин186-59/08.11.2021
Фари Шефки Дервиш186-60/08.11.2021
РЮШВЕТ РАФЕТ ЮСЕИН186-61/08.11.2021
Кадрие Ниази Ибрям186-62/08.11.2021
Йорданка Илиева Аспарухова186-63/08.11.2021
Гюла Миленова Пламенова186-64/08.11.2021
Нежмедин Асан Алил186-65/08.11.2021
Назим Ибрямов Халилов186-131/08.11.2021г.
Мехмед Алиосман Асан186-132/08.11.2021г.
Исмаил Сезгин Исмаил186-133/08.11.2021г.
Тунджай Танер Исмаил186-134/08.11.2021г.
Исмехан Халил Ибрям186-135/08.11.2021г.
Йордан Георгиев Дакушев186-136/08.11.2021г.
Сезгин Алит Исмаил186-137/08.11.2021г.
Джемалдин Ниязи Ахмед186-138/08.11.2021г.
Невзат Нихат Мустафа186-139/08.11.2021г.
Ердинч Али Ахмед186-140/08.11.2021г.
Юзджан Юмер Адил186-141/08.11.2021г.
Беркант Сейфи Сали186-142/08.11.2021г.
Ерхан Илияз Исеин186-143/08.11.2021г.
Сюлейман Шабан Чавуш186-144/08.11.2021г.
Юсуф Сали Неджиб186-145/08.11.2021г.
Юнал Сали Хамид186-146/08.11.2021г.
Алтан Адинан Сиязим186-147/08.11.2021г.
Серхант Гюлянт Кадиров186-148/08.11.2021г.
Юркие Емин Мустафа186-149/08.11.2021г.
Ридван Али Муса186-150/08.11.2021г.
НУРСЕТ НИАЗИ САБРИ186-151/08.11.2021г.
Юзел Расим Джевджет186-152/08.11.2021г.
Мукадер Ибрям Неджиб186-153/08.11.2021г.
Исмаил Назиф Карани186-154/08.11.2021г.
Сезгин Ахмед Мехмед186-155/08.11.2021г.
Беркан Билянт Неждет186-156/08.11.2021г.
Сафет Тургай Ахмед186-157/08.11.2021г.
Исмет Мехмедемин Али186-158/08.11.2021г.
Заит Сабит Джелил186-159/08.11.2021г.
Сабри Али Сабри186-172/08.11.2021г.
Фикрет Мюстеджеб Пазарджъклъ186-173/08.11.2021г.
Къймет Шефкет Хюсеин186-174/08.11.2021г.
Ема Атанасова Михалева186-175/08.11.2021г.
Айлин Сейфи Юсеин186-176/08.11.2021г.
Валентин Киров Стефанов186-177/08.11.2021г.
Мартин Маринов Добрев186-178/08.11.2021г.
Андрей Маринов Добрев186-179/08.11.2021г.
Надежда Асанова Бухерт186-180/08.11.2021г.
Георги Захариев Костов186-181/08.11.2021г.
Дилян Мирославов Станков186-182/08.11.2021г.
Сезгин Хасан Хасан186-183/08.11.2021г.
Алил Бейнур Али186-184/08.11.2021г.
Альоша Петров Димитров186-185/08.11.2021г.
Алейдин Шабан Ибрям186-186/08.11.2021г.
Танжур Юмер Билял186-187/08.11.2021г.
Емра Мехмед Сали186-188/08.11.2021г.
Сюлейман Асан Сюлейман186-189/08.11.2021г.
Стоян Василев Стоянов186-190/08.11.2021г.
ВАЙДИН МУСТАФА ШАБАН186-64/08.11.2021г.
Мелек Вайдин Мустафа186-65/08.11.2021г.
Рейхан Ридван Кяшиф186-66/08.11.2021г.
Ердуван Мустафа Хюсню186-67/08.11.2021г.
Синай Урхан Мехмед186-69/08.11.2021г.
Наско Асенов Иванов186-70/08.11.2021г.
Денис Динчер Мустафа186-71/08.11.2021г.
Анелия Давидова Юмер186-171/08.11.2021г.

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения