Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Добрич, 22.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добрич

В РИК Добрич са постъпили предложения с вх. №190-НС/18.03.2021г., вх. №224-НС/22.03.2021г. от Жулиета Васкова Игнатова -  упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“, вх. №228-НС/22.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов -  упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“, вх. №189-НС/18.03.2021г. от Нежля Неджати Амди - Ганева - упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“ и вх. № 194-НС /18.03.2021г. от Милена Вълчева Желева-Керанова – упълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“ за промяна в състава на СИК в Община Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №36-НС от 27.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в Община Добрич посочени в предложението, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800014

Секретар

Теменуга Тодорова Димитрова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800028

Зам. председател

Руска Иванова Лекова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800029

член

Михаил Сребков Маринов

Коалиция „Обединени патриоти“

082800033

Председател

Галя Антонова Николова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800042

член

Станка Трифонова Вълчанова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800083

член

Дияна Димитрова Райнова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800095

Секретар

Маргарита Георгиева Севданска

Коалиция „Обединени патриоти“

082800117

член

Еленка Димитрова Илиева

Коалиция „Обединени патриоти“

 

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800014

Секретар

Стоянка Димитрова Маринова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800028

Зам. председател

Дияна Димитрова Райнова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800029

член

Еленка Димитрова Илиева

Коалиция „Обединени патриоти“

082800033

Председател

Милен Пенев Михайлов

Коалиция „Обединени патриоти“

082800042

член

Маргарита Георгиева Севданска

Коалиция „Обединени патриоти“

082800083

член

Руска Иванова Лекова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800095

Секретар

Йовка Василева Донева

Коалиция „Обединени патриоти“

082800117

член

Михаил Сребков Маринов

Коалиция „Обединени патриоти“

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на Партия „Движение за права и свободи“ в Община Добрич посочени в предложението, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800001

член

Нермин Екремова Ахмедова

ДПС

082800007

член

Гюлсевим Исмаил Юсеин

ДПС

082800008

секретар

Светослав Илиев Георгиев

ДПС

082800012

председател

Мария Костадинова Иванова

ДПС

082800014

член

Янка Бахова Стоева

ДПС

082800016

член

Левент Исмет Юнус

ДПС

082800018

член

Монъо Колев Монев

ДПС

082800021

председател

Красимир Павлов Стоянов

ДПС

082800022

член

Яшар Асан Юсеин

ДПС

082800023

секретар

Станка Стоянова Сърбова-Стойкова

ДПС

082800026

член

Пламена Борисова Великова

ДПС

082800030

член

Фазиле Кязим Иззет

ДПС

082800041

член

Гюнюл Мехмедова Садъкова

ДПС

082800046

член

Гилман Алит Али

ДПС

082800054

председател

Шенай Сенаиева Якубова-Ибрямова

ДПС

082800056

секретар

Кадрие Невзатова Ахмед

ДПС

082800059

член

Алкан Айдън Шукри

ДПС

082800060

член

Светла Андреева Георгиева

ДПС

082800065

член

Сабиха Шакирова Ахмедова

ДПС

082800068

член

Йозлем Сами Ахмед

ДПС

082800070

член

Росица Тодорова Петкова

ДПС

082800072

член

Нурхан Мемду Сали-Нуредин

ДПС

082800073

зам. председател

Павлина Стоянова Иванова

ДПС

082800074

секретар

Кадрие Ахмед Ибрям

ДПС

082800076

член

Сурия Алиибрямова Ахмед

ДПС

082800077

член

Исмаил Джевджет Ахмед

ДПС

082800079

член

Айше Адем Караалиева

ДПС

082800085

зам. председател

Румяна Кънева Александрова

ДПС

082800086

член

Невин Исмаилова Салиева

ДПС

082800088

член

Гюнайдин Гюлеров Тефиков

ДПС

082800091

зам. председател

Фатме Исмаилова Иса

ДПС

082800094

член

Ерджан Ибрям Адем

ДПС

082800095

член

Гюлтен Талиб Мехмед

ДПС

082800096

член

Сали Хасанов Салиев

ДПС

082800099

член

Мерсие Азисова Салиева

ДПС

082800105

председател

Севдие Мустафова Саидова

ДПС

082800107

секретар

Себат Неджми Ахмед

ДПС

082800110

секретар

Мариана Александрова Йорданова

ДПС

082800112

член

Анифе Мустафова Ферад

ДПС

082800113

секретар

Исмаил Сюлейманов Исмаилов

ДПС

082800117

председател

Руфкие Османова Ахмедова

ДПС

082800119

член

Гюлтен Осман Юсуф

ДПС

082800120

председател

Бирсян Адемова Рафи

ДПС

082800123

член

Найле Мюстеджебова Селимова

ДПС

082800126

председател

Севгин Илхан Хасан

ДПС

082800129

председател

Светла Димитрова Великова

ДПС

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800001

член

Елица Милчева Милева

ДПС

082800007

член

Ипек Нурел Исмаил

ДПС

082800008

секретар

Айля Ирфан Вели

ДПС

082800012

председател

Галина Пеева Пенчева

ДПС

082800014

член

Мелекбер Билгин Якуб

ДПС

082800016

член

Ивелина Станева Костадинова -Панайотова

ДПС

082800018

член

Алкан Наим Вели

ДПС

082800021

председател

Светослав Илиев Георгиев

ДПС

082800022

член

Величка Василева Тодорова

ДПС

082800023

секретар

Мерал Османова Раиф

ДПС

082800026

член

Нериман Аптураман Петкова

ДПС

082800030

член

Гюкчен Мурадова Якубова

ДПС

082800041

член

Айкан Метин Ремзиев

ДПС

082800046

член

Фари Шефки Дервиш

ДПС

082800054

председател

Гюлхан Муса Вейсел

ДПС

082800056

секретар

Севинч Ахмедова Рамадан

ДПС

082800059

член

Семра Кемал Шефкет

ДПС

082800060

член

Хазел Ахмед Дарджан

ДПС

082800065

член

Селин Шенол Шукри

ДПС

082800068

член

Росица Тодорова Петкова

ДПС

082800070

член

Йозлем Сами Ахмед

ДПС

082800072

член

Ясмин Алиосман Кемал

ДПС

082800073

зам. председател

Дилбер Фахредин Ахмед

ДПС

082800074

секретар

Едже Емилова

ДПС

082800076

член

Кадрие Невзатова Ахмед

ДПС

082800077

член

Сурия Алиибрямова Ахмед

ДПС

082800079

член

Гюнайдин Гюлеров Тефиков

ДПС

082800085

зам. председател

Гюнер Осман Сюлейман

ДПС

082800086

член

Айля Месут Мембет

ДПС

082800088

член

Сибел Иджабиева Попова

ДПС

082800091

зам. председател

Павлина Петрова Кеворкян

ДПС

082800094

член

Хасан Фикрет Исмаил

ДПС

082800095

член

Зехра Мустафа Ахмед

ДПС

082800096

член

Юрфет Асенова Мустафова

ДПС

082800099

член

Гизем Несрин Решат

ДПС

082800105

председател

Фатме Исмаилова Иса

ДПС

082800107

секретар

Айсел Кемалова Мустафа

ДПС

082800110

секретар

Енис Бейзат Карани

ДПС

082800112

член

Невал Васведин Юнус

ДПС

082800113

секретар

Севжан Исмаилова Халилова

ДПС

082800117

председател

Денис Бейзат Карани

ДПС

082800119

член

Румен  Йорданов Стоянов

ДПС

082800120

председател

Николай Веселинов Игнатов

ДПС

082800123

член

Гюлтен Осман Юсуф

ДПС

082800126

председател

Исмаил Джевджет Ахмед

ДПС

082800129

председател

Тюлай Илханова Мехмедова

ДПС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на КП „Демократична България – Обединение в Община Добрич посочени в предложението, както следва:

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име,  презиме, фамилия

Партия

082800001

член

Стефан Марков Стефанов

КП ДБ Обединение

082800036

член

Янка Стоянова Василева

КП ДБ Обединение

082800088

член

Данчо Иванов Атанасов

КП ДБ Обединение

082800122

член

Боряна Иванова Костадинова-Георгиева

КП ДБ Обединение

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име,  презиме, фамилия

Партия

082800001

член

Данчо Иванов Атанасов

КП ДБ Обединение

082800036

член

Християн Иванов Христов

КП ДБ Обединение

082800088

член

Боряна Иванова Костадинова-Георгиева

КП ДБ Обединение

082800122

член

Кръстина Иванова Коларова

КП ДБ Обединение

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения