Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 142-НС
Добрич, 26.03.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

Постъпило е заявление с вх. №314-НС/26.03.2021г. от Саами Сали Муса -упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ за Община Генерал Тошево, вх. №315-НС/26.03.2021г. от Берол Ахмед Али -упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ за Община Добричка и вх. №316-НС/26.03.2021г.  от Фикрет Ешреф Мюрсел - упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ за Община Тервел за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Партия „Движение за права и свободи - ДПС“.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №03, съответно в 16:00 часа на 26.03.2021г. в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 13/тринадесет/  от общо 63/шестдесет и три/ броя са налице несъответствия.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 50 /петдесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 Име, Презиме, Фамилия

1.       

Ерхан Неджати Ахмед

2.       

Назмие Назим Атиб

3.       

Айдън Саит Изет

4.       

Алкин Саит Изет

5.       

Назим Ибрямов Халилов

6.       

Петя Христова Калинова

7.       

Сезгин Алит Исмаил

8.       

Гюнай Мустафа Рамис

9.       

Федаил Исмаил Фейзула

10.   

Мустафа Рамиз Ефраим

11.   

Гюнел Мюстеджеб Ахмед

12.   

Ерхан Илияз  Исеин

13.   

Алкин Бейсим Адем

14.   

Зия Муталиб Ариф

15.   

Севги Нихат Сали

16.   

Кямил Кямил Садула

17.   

Неждат Юсеин Мюмюн

18.   

Тунджай Заид Джавид

19.   

Керим Мехмедемин Юмер

20.   

Мюкерям Ниязи Али

21.   

Реджеб Мехмед Мюмюн

22.   

Юсуф Сали Неджиб

23.   

Нефие Хасан Хасан

24.   

Анета Тошкова Иванова

25.   

Боян Здравков Георгиев

26.   

Сезер Йомерова Юсеинова

27.   

Сезгин Исметов Расимов

28.   

Сание Рамадан Расимова

29.   

Севгюлер Шаиб Исмаил

30.   

Бюлент Закиф Юмер

31.   

Сашо Ангелов Демиров

32.   

Байрам Саами Сали

33.   

Фердун Шефкет Ешреф

34.   

Бейти Мехмед Алиибрям

35.   

Сабри Али Сабри

36.   

Айля Фари Таир

37.   

Иван Илиев Стоянов

38.   

Ахмед Марем Ахмед

39.   

Зейра Мехмедова Кадирова

40.   

Сали Ариф Асан

41.   

Стоян Милков Йорданов

42.   

Бисер Събев Емилов

43.   

Николай Красимиров Николов

44.   

Варол Берол Ахмед

45.   

Еркал Кязим Акъ

46.   

Осман Исмаил Изет

47.   

Себайдин Ниязи Хюсеин

48.   

Камен Славов Каракашев

49.   

Севдалин Сергеев Атанасов

50.   

Бахтишан Невзат Кула

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира като застъпници 13 /тринадесет/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

 

Зелкир Ахмед Атиб

Зелкир Ахмед Атиб  - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЗЕЛКИФ АХМЕД АТИБ)

2.       

Изет Рамадан Ешреф

Изет Рамадан Ешреф  - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИЗЗЕТ РАМАДАН ЕШРЕФ)

3.       

Йозкан Шенайдън Мехмед

Йозкан Шенайдън Мехмед - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЙОСКАН ШЕНАЙДЪН МЕХМЕД)

4.       

Нурсет Ниязи Сабри

Нурсет Ниязи Сабри - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НУРСЕТ НИАЗИ САБРИ)

5.       

Рафет Айридинов Алидов

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РАФЕТ АЙРЕДИНОВ АЛИДОВ)

6.       

Халид Билял Карани

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ХАЛИД КАРАНИ БИЛАЛ)

7.       

Снежана Тодорова Ангелова

Лицето е регистрирано като член на СИК 82700003

8.       

Сезен Сезгин Осман

Лицето няма навършени 18 години
Лицето не същестува в НБД Население

9.       

Силвия Миленова Ялчънова

- Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СИЛВИЯ МИЛЕНОВА ЯЛЧЪНКАЯ)

10.   

Иван Недев Анилов

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАН НЕДЕВ АНГЕЛОВ)

11.   

Фикрет Мюстеджеб Пазарджиклъ

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ФИКРЕТ МЮСТЕДЖЕБ ПАЗАРДЖЪКЛЪ)

12.   

Борис Мариянов Радев

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БОРИС МАРИЙКОВ РАДЕВ)

13.   

Йоскан Мюрсел Алид

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЙОСКАН МЮРСЕЛ АЛИТ)

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 50/петдесет/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 26.03.2021 в 19:29 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения