Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
Добрич, 27.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

В РИК Добрич е постъпило  заявление с вх. №337-НС/27.03.2021г. от Фикрет Мюрсел -упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Партия „Движение за права и свободи - ДПС“.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №02,  в 15:50 часа на 27.03.2021г. в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 1/един/  от общо 13/тринадесет/ броя са налице несъответствия.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 12 /дванадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 Име, Презиме, Фамилия

1.       

Зелкиф Ахмед Атиб

2.       

Иззет Рамадан Ешреф

3.       

Йоскан Шенайдън Мехмед

4.       

Нурсет Ниази Сабри

5.       

Рафет Айрединов Алидов

6.       

Халид Карани Билал

7.       

Снежана Тодорова Ангелова

8.       

Силвия Миленова Ялчънкая

9.       

Иван Недев Ангелов

10.   

Фикрет Мюстеджеб Пазарджъклъ

11.   

Борис Марийков Радев

12.   

Йоскан Мюрсел Алит

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира като застъпник 1 /един/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

 

Сезен Сезгин Осман

 

Сезен Сезгин Осман - Лицето не същестува в НБД Население

 

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 12/дванадесет/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.03.2021 в 19:29 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения