Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 184-НС
Добрич, 31.03.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №410-НС/31.03.2021г. от Мелани Миленова Станева – упълномощен представител на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021г.

            След извършена проверка РИК Добрич на упълномощените представители на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ констатира, че за 2 /два/ от общо 117 /сто и седемнадесет/ са налице несъответствия в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК Добрич 115 /сто и петнадесет/ броя упълномощени представители на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

№ по ред

Име, Презиме, Фамилия

№ и дата на пълномощното

1.       

Йонка Иванова Костадинова

№ 001 / 30.03.21

2.       

Светлана Тодорова Иванова

№ 002 / 30.03.21

3.       

Георги Иванов Цочев

№ 003 / 30.03.21

4.       

Галин Димитров Петров

№ 004 / 30.03.21

5.       

Стефани Венелинова Вълканова

№ 005 / 30.03.21

6.       

Доника Диянова Димова

№ 006 / 30.03.21

7.       

Георги Иванов Георгиев

№ 007 / 30.03.21

8.       

Диляна Славчева Николова

№ 008 / 30.03.21

9.       

Десислава Георгиева Рангелова-Костова

№ 009 / 30.03.21

10.   

Тодор Добрев Стоев

№ 010 / 30.03.21

11.   

Даниел Богданов Пейчев

№ 011 / 30.03.21

12.   

Геновева Ганчева Петрова

№ 012 / 30.03.21

13.   

Борислав Душков Донев

№ 013 / 30.03.21

14.   

Магдалена Николова Йорданова

№ 014 / 30.03.21

15.   

Пламена Йорданова Петрова

№ 015 / 30.03.21

16.   

Димка Атанасова Донкова

№ 016 / 30.03.21

17.   

Геновева Светланова Енчева

№ 017 / 30.03.21

18.   

Ралица Димитрова Илиева

№ 018 / 30.03.21

19.   

Фикри Али Ибрям

№ 019 / 30.03.21

20.   

Ертан Метин Тефик

№ 020 / 30.03.21

21.   

Павлина Петрова Стоянова

№ 021 / 30.03.21

22.   

Билнур Бейдат Садула

№ 022 / 30.03.21

23.   

Йорданка Стоянова Иванова

№ 023 / 30.03.21

24.   

Джанел Орхан Хасан

№ 024 / 30.03.21

25.   

Назлъ Бахри Джевджет

№ 025 / 30.03.21

26.   

Мария Господинова Лазарова

№ 026 / 30.03.21

27.   

Светлана Петрова Димитрова

№ 027 / 30.03.21

28.   

Гергана Панчева Георгиева

№ 028 / 30.03.21

29.   

Анна-Мария Христова Христова

№ 029 / 30.03.21

30.   

Диана Йорданова Славова

№ 030 / 30.03.21

31.   

Геновева Великова Камбурова

№ 031 / 30.03.21

32.   

Зелиха Мехмед Талиб

№ 032 / 30.03.21

33.   

Гюрсел Сали Талиб

№ 033 / 30.03.21

34.   

Мехмед Абилов Мехмедов

№ 034 / 30.03.21

35.   

Димитър Велчев Великов

№ 035 / 30.03.21

36.   

Десислава Атанасова Димитрова

№ 036 / 30.03.21

37.   

Петранка Атанасова Добрева

№ 038 / 30.03.21

38.   

Данчо Жеков Йорданов

№ 039 / 30.03.21

39.   

Красимира Василева Добрева

№ 040 / 30.03.21

40.   

Невзие Ахмедова Арифова

№ 041 / 30.03.21

41.   

Нуртен Исмаил Хасан

№ 042 / 30.03.21

42.   

Георги Иванов Канев

№ 043 / 30.03.21

43.   

Пенка Илиева Бураджиева

№ 044 / 30.03.21

44.   

Веселин Мариянов Чернаев

№ 045 / 30.03.21

45.   

Галя Милчова Лаловска

№ 046 / 30.03.21

46.   

Стоян Тодоров Киров

№ 048 / 30.03.21

47.   

Кремена Веселинова Игнатова

№ 049 / 30.03.21

48.   

Станка Георгиева Сърбова

№ 050 / 30.03.21

49.   

Иван Маринов Петров

№ 051 / 30.03.21

50.   

Цветомира Цонкова Георгиева

№ 052 / 30.03.21

51.   

Радка Стоянова Маринова

№ 054 / 30.03.21

52.   

Ваня Добринова Колева

№ 055 / 30.03.21

53.   

Силвия Йосифова Тодорова

№ 056 / 30.03.21

54.   

Иванка Генова Андреева

№ 057 / 30.03.21

55.   

Георги Иванов Добрев

№ 058 / 30.03.21

56.   

Живко Тошков Господинов

№ 059 / 30.03.21

57.   

Росица Иванова Колева

№ 060 / 30.03.21

58.   

Християна Младенова Енчева

№ 061 / 30.03.21

59.   

Иван Пламенов Недев

№ 062 / 30.03.21

60.   

Афизе Исмаил Велиева

№ 063 / 30.03.21

61.   

Фатме Сюлейман Сали

№ 064 / 30.03.21

62.   

Зехра Кадирова Юсеинова

№ 065 / 30.03.21

63.   

Нежмедин Мустафа Реджеб

№ 066 / 30.03.21

64.   

Межнун Ошнутова Девриш

№ 067 / 30.03.21

65.   

Байсе Азем Айдениз

№ 068 / 30.03.21

66.   

Реджеб Яшар Саид

№ 069 / 30.03.21

67.   

Октай Танжу Али

№ 070 / 30.03.21

68.   

Даниела Стоилова Аврамова

№ 071 / 30.03.21

69.   

Елис Бейзатова Демирева

№ 073 / 30.03.21

70.   

Айше Аптулова Реджебова

№ 074 / 30.03.21

71.   

Радослав Димитров Георгиев

№ 075 / 30.03.21

72.   

Мелиха Сюлейман Алиева

№ 076 / 30.03.21

73.   

Шерифе Назиф Ахмед

№ 077 / 30.03.21

74.   

Семрал Емин Исмет

№ 078 / 30.03.21

75.   

Демирджан Хюсеин Ибрям

№ 079 / 30.03.21

76.   

Павел Пенев Панев

№ 080 / 30.03.21

77.   

Петър Димчев Димов

№ 081 / 30.03.21

78.   

Каролина Петрова Балканска

№ 082 / 30.03.21

79.   

Радостина Димитрова Иванова

№ 083 / 30.03.21

80.   

Антонио Георгиев Георгиев

№ 084 / 30.03.21

81.   

Милен Стефанов Димов

№ 085 / 30.03.21

82.   

Младен Иванчев Манев

№ 086 / 30.03.21

83.   

Ясен Борисов Костадинов

№ 087 / 30.03.21

84.   

Адрияна Миленова Аспарухова

№ 088 / 30.03.21

85.   

Ирена Краева Симеонова

№ 089 / 30.03.21

86.   

Цветанка Михайлова Новакова

№ 090 / 30.03.21

87.   

Сезен Илхан Касабова

№ 091 / 30.03.21

88.   

Ивелина Панайотова Христова

№ 092 / 30.03.21

89.   

Моника Йорданова Йорданова

№ 093 / 30.03.21

90.   

Димо Иванов Николов

№ 094 / 30.03.21

91.   

Пламенка Минева Кралева

№ 095 / 30.03.21

92.   

Йордан Маринов Деришев

№ 096 / 30.03.21

93.   

Снежана Димитрова Иванова

№ 097 / 30.03.21

94.   

Живко Иванов Желев

№ 098 / 30.03.21

95.   

Станислав Радославов Радев

№ 099 / 30.03.21

96.   

Велин Димитров Великов

№ 100 / 30.03.21

97.   

Живко Петров Жеков

№ 101 / 30.03.21

98.   

Станчо Станчев Кънчев

№ 102 / 30.03.21

99.   

Стефан Михайлов Рашков

№ 103 / 30.03.21

100.                      

Амед Фейзула Мустафа

№ 104 / 30.03.21

101.                      

Мария Димитрова Милкова

№ 105 / 30.03.21

102.                      

Денка Стоянова Стефанова

№ 106 / 30.03.21

103.                      

Бейзад Рамисов Рамисов

№ 107 / 30.03.21

104.                      

Акиф Ферадов Раимов

№ 108 / 30.03.21

105.                      

Добри Николов Щерев

№ 109 / 30.03.21

106.                      

Нела Василева Георгиева

№ 110 / 30.03.21

107.                      

Веселин Николов Василев

№ 111 / 30.03.21

108.                      

Лиляна Янакиева Тодорова

№ 112 / 30.03.21

109.                      

Станка Тодорова Тодорова

№ 113 / 30.03.21

110.                      

Нейка Иванова Станчева

№ 114 / 30.03.21

111.                      

Румяна Петкова Димитрова

№ 115 / 30.03.21

112.                      

Живко Пеев Иванов

№ 116 / 30.03.21

113.                      

Георги Русев Георгиев

№ 117 / 30.03.21

114.                      

Иван Веселинов Петков

№ 118 / 30.03.21

115.                      

Стоян Колев Димов

№ 119 / 30.03.21

 

 1. ОТКАЗВАда публикува като упълномощени представители 2 /две/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Росина Димитрова Атанасова

Лицето е регистрирано за представител от ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

2

Стоянка Симеонова Василева

Лицето е регистрирано за застъпник от ГЕРБ-СДС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 31.03.2021 в 19:21 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения