Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 194-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК Добрич са постъпили заявления с вх. №450-НС/01.04.2021г. и вх. №461-НС/01.04.2021г. от Мелани Миленова Станева - упълномощен представител за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №07, в 12:15 и 16:10 часа на 01.04.2021г. в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че всички 25 /двадесет и пет/ броя записи са коректни.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 25 /двадесет и пет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

1

Лили Василева Никифорова

2

Кирил Иванов Великов

3

Шанел Дженел Етем

4

Калинка Николова Гроздева

5

Диана Стефанова Харитова

6

Весислава Петрова Георгиева

7

Димитър Стефанов Димитров

8

Севдат Ибрям Джелил

9

Еню Димитров Тодоров

10

Сертан Расим Карани

11

Рубиян Назиф Исмаил

12

Геновева Димова Атанасова

13

Боряна Маринова Стефанова

14

Гьокан Алеков Кемалов

15

Валентин Димитров Димитров

16

Нури Карани Фейзула

17

Карани Нурихан Карани

18

Фердес Али Ибрям

19

Петранка Райкова Вълкова

20

Стелиян Иванов Райчев

21

Славчо Росенов Славчев

22

Тодорка Георгиева Дечева

23

Илия Райков Атанасов

24

Величка Стелиянова Касабова

25

Светла Петрова Калчева

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 25 /двадесет и пет/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:00 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения