10.06.2021

Съобщение

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението може да намерите от съответната общинска администрация съгласно адресната регистрация. На много места това е възможно по електронен път, факс и др.

ВАЖНО!!! Mоже да се подава и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

09.06.2021

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
07.06.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 08.06.2021г. от 17:30ч.

04.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ

В почивни дни РИК приема документи след позвъняване на дежурния в комисията:  Тел: 0882 916933

02.06.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 04.06.2021г. от 17:30ч.

28.05.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 31.05.2021г. от 17:30ч.

28.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ

1. Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 28.05.2021 г. - 09:00 ч. 

2. Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 08.06.2021 г. - 17:00 ч.

3. Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2 от настоящото решение. 

4. Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №64-НС) се прилагат:

     4.1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 66-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

     4.2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се по4.писват и/или се подават от упълномощено лице.

     4.3. Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.

 

5. Към предложението (Приложение №65-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се прилагат:

     5.1.Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №32-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК.

     5.2. Заявление – декларация (Приложение № 66-НС)по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.

     5.3. Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

27.05.2021

ТАБЛИЦА ОБРАЗЕЦ ЗА Предложение за състав на Секционни избирателни комисии /СИК/ в Общините за избори за народни представители на 11.07.2021г.

Изтеглете таблицата от ТУК!

25.05.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 28.05.2021г. от 17:30ч.

25.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

1. Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 25.05.2021 г. - 09:00 ч.

2. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 31.05.2021 г. - 17:00 ч.

3. Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2 от настоящото решение.

4. Към заявлението (Приложение №58-НС) се прилагат:

 • Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 • Декларация по образец (Приложение №60-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК
 • Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1
BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

7. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 31.05.2021 г.

22.05.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 25.05.2021г. от 17:30ч.

22.05.2021

Съобщение

Първото заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 22.05.2021г. от 16:30ч.

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения