Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 102-ЕП
Добрич, 21.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП ,,Движение за права и свободи“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Постъпило е заявление ПП ,,Движение за права и свободи от Ердинч Илияз Хаджиев за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №2 на 21.05.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Добрич

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 33 застъпници на кандидатската листа на ПП ,,Движение за права и свободи“, както следва:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Сали Халил Руфад

2

Илхан Шабан Хюсеин

3

Емрула Мехмед Шакир

4

Изет Рамадан Ешреф

5

Зия Муталиб Ариф

6

Кемал Сюлейман Рафи

7

Гюлфер Аптраим Селим

8

Осман Лютфи Ибрям

9

Юсуф Сали Неджиб

10

Мелда Раим Хасан

11

Адинан Сиязим Расим

12

Синан Сезгин Ахмед

13

Исмехан Халил Ибрям

14

Бари Ахмед Ахмед

15

Ержан Алиев Ибрямов

16

Фикрет Ешреф Мюрсел

17

Февзи Юсню Ибрям

18

Ерхан Неджати Ахмед

19

Зелкиф Ахмед Атиб

20

Енис Талят Сали

21

Алкин Саит Изет

22

Кадир Рамисов Юмеров

23

Мелиха Джемал Ахмед

24

Вечие Вайдет Ибрям

25

Севие Расим Насуф

26

Невзат Юсеин Юсеин

27

Мустафа Салим Ибраим

28

Ерхан Ридван Мустафа

29

Рамис Рамис Рамис

30

Шенол Мехмед Али

31

Нурсевен Фаредин Адил

32

Метин Вейсел Курбан

33

Бахри Сали Али

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Зам. председател: Галя Антонова Николова

* Публикувано на 21.05.2019 в 19:46 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения