Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 123-ЕП
Добрич, 22.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ Тервел.

Постъпили са заявления с вх. № 290-ЕП/22.05.2019г. в РИК-Добрич от Павлинка Цветкова Андриянова упълномощен представител ПП „ГЕРБ“ за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

След извършена проверка РИК-Добрич констатира, че за 32 /тридесет и два/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 95/08.04.2019г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1,  във връзка с чл. 124 ИК и Решение№ 95/08.04.2019г. на ЦИК, РИК-Добрич.

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Добрич 32 броя упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ , както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1.       

Ненко Йовчев Георгиев

054/22.05.2019

2.       

Добри Андреев Йорданов

055/22.05.2019

3.       

Милен Неделчев Михалев

056/22.05.2019

4.       

Диян Ненов Добрев

057/22.05.2019

5.       

Джанер Джангиз Чирпанлъ

058/22.05.2019

6.       

Ани Николова Атанасова

059/22.05.2019

7.       

Георги Иванов Василев

060/22.05.2019

8.       

Сезгин Алит Исмаил

061/22.05.2019

9.       

Невзат Неждет Ахмет

062/22.05.2019

10.   

Назми Юсни Ахмед

063/22.05.2019

11.   

Бейхан Вейсел Ахмед

064/22.05.2019

12.   

Руско Радев Русев

066/22.05.2019

13.   

Ильо Георгиев Илиев

067/22.05.2019

14.   

Алкин Бейнюл Кязим

069/22.05.2019

15.   

Халил Мехмед Хамид

070/22.05.2019

16.   

Левент Мюсреф Ахмед

071/22.05.2019

17.   

Бахар Емин Мехмед

072/22.05.2019

18.   

Даньо Великов Михалев

073/22.05.2019

19.   

Калина Станчева Илиева

074/22.05.2019

20.   

Георги Тодоров Славов

075/22.05.2019

21.   

Стоян Нешков Бончев

076/22.05.2019

22.   

Цветанка Иванова Георгиева

077/22.05.2019

23.   

Георги Гочев Тодоров

078/22.05.2019

24.   

Али Неждет Джелил

079/22.05.2019

25.   

Васил Петков Генов

080/22.05.2019

26.   

Боян Христов Стойков

081/22.05.2019

27.   

Янка Любенова Няголова

082/22.05.2019

28.   

Михал Стойчев Михалев

083/22.05.2019

29.   

Гюляр Риза Ешреф

084/22.05.2019

30.   

Диана Георгиева Георгиева

085/22.05.2019

31.   

Октай Ахмед Сенаи

086/22.05.2019

32.   

Васил Георгиев Василев

087/22.05.2019

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Зам. председател: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 22.05.2019 в 20:10 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения