Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 126-ЕП
Добрич, 22.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“ Балчик.

Постъпили са заявления с вх. № 293-ЕП/22.05.2019г. в РИК-Добрич от Ердинч Илияз Хаджиев упълномощен представител ПП ,,Движение за права и свободи“ за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

След извършена проверка РИК-Добрич констатира, че за 6 /шест/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 95/08.04.2019г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1,  във връзка  с чл. 124 ИК и Решение № 95/08.04.2019г. на ЦИК, РИК-Добрич.

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Добрич 6 броя упълномощени представители на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1

Марио Марианов Стефанов

193/22.05.2019г.

2

Неждет Неджибов Шерифов

194/22.05.2019г.

3

Борислав Иванов Радев

195/22.05.2019г.

4

Бехайдин Бехти Бейхадин

196/22.05.2019г.

5

Нури Кемалов Мустафов

197/22.05.2019г.

6

Езджан Орхан Юсеин

198/22.05.2019г.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Зам. председател: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 22.05.2019 в 20:12 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения