Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 137-ЕП
Добрич, 23.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на НФСБ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Постъпило е заявление НФСБ от Николай Петков Нейчев за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №7 на 22.05.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Добрич

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 58 /петдесет и осем/ застъпници на кандидатската листа на НФСБ както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1.        

Христина Колева Колева

2.        

Злати Марчев Златев

3.        

Марин Митев Иванов

4.        

Еленка Демирова Чавгаджиева

5.        

Марга Димова Димитрова

6.        

Иванка Недева Недева

7.        

Антоанета Върбанова Иванова

8.        

Ивайло Живков Янишев

9.        

Калиро Тодорова Калинкова

10.    

Живка Василева Карагюлиева

11.    

Райчо Янков Демиров

12.    

Албена Стефанова Вълова

13.    

Величка Алексиева Ташкова

14.    

Иванка Иванова Йорданова

15.    

Росица Тонева Кръстева

16.    

Стефани Илиева Петкова

17.    

Ивелина Георгиева Денева

18.    

Петранка Йорданова Георгиева

19.    

Димитър Стоянов Георгиев

20.    

Катя Ганчева Петрова

21.    

Алекси Димитров Иванов

22.    

Янка Стефанова Тодорова

23.    

Татяна Динева Тодорова

24.    

Февзи Алиш Хасан

25.    

Кевсер Салим Хасан

26.    

Марияна Станева Куманова

27.    

Ивелина Георгиева Симеонова

28.    

Весиля Абил Салим

29.    

Веселин Иванов Господинов

30.    

Красимир Тодоров Костадинов

31.    

Петър Владимиров Георгиев

32.    

Гана Вълчева Иванова

33.    

Иван Желязков Симеонов

34.    

Георги Иванов Михайлов

35.    

Мариян Севдалинов Стойчев

36.    

Желязко Симеонов Маринов

37.    

Андрей Георгиев Петров

38.    

Иван Стоянов Иванов

39.    

Пенка Христова Гавраилова

40.    

Марин Георгиев Трендафилов

41.    

Господин Валентинов Иванов

42.    

Севдалин Димитров Атанасов

43.    

Николай Димчов Няголов

44.    

Димо Минчев Димов

45.    

Ренета Стефанова Иванова

46.    

Ивайло Маринов Колев

47.    

Николай Колев Симеонов

48.    

Георги Любомиров Хинев

49.    

Ивайло Денчев Георгиев

50.    

Павлина Янкова Иванова

51.    

Иванка Минкова Тодорова

52.    

Николинка Енева Йорданова

53.    

Красимир Илиев Василев

54.    

Виолета Станчева Тодорова

55.    

Петя Николова Карамилева

56.    

Пепа Стоянова Костадинова

57.    

Каля Иванова Калчева

58.    

Николинка Петрова Костадинова

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 23.05.2019 в 18:43 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения