Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 178-ЕП
Добрич, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘.

Постъпили са заявления с вх. № 389-ЕП/25.05.2019г. от Нежля Неджати Амди-Ганева упълномощен представител ПП ,,Движение за права и свободи‘‘ за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

След извършена проверка РИК-Добрич констатира, че за 144 /сто четиридесет и четири/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 95/08.04.2019г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1,  във връзка  с чл. 124 ИК и Решение № 95/08.04.2019г. на ЦИК, РИК-Добрич.

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Добрич 144 / сто четиридесет и четири / броя упълномощени представители на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1

Севдалина Райчева Сашева

1/15.05.2019

2

Айля Месут Мамбет

2/15.05.2019

3

Исмаил Ахмед Ибрям

3/23.05.2019

4

Семрал Мюсрет Назифов

4/23.05.2019

5

Илимдар Айлин Бейтула

5/23.05.2019

6

Ердуван Мустафа Хюсню

6/23.05.2019

7

Искра Райчева Георгиева

7/23.05.2019

8

Ерхан Наим Сюлейман

8/23.05.2019

9

Данаил Дженков Ханджиев

9/23.05.2019

10

Исуф Мурад Ибрям

11/23.05.2019

11

Наско Асенов Иванов

12/23.05.2019

12

Марийка Иванова Николова

14/23.05.2019

13

Зейнеп Юмер Юсуф

15/23.05.2019

14

Синай Урхан Мехмед

16/23.05.2019

15

Асен Ангелов Асенов

19/23.05.2019

16

Хикмет Мурадов Билялов

20/22.05.2019

17

Недживан Исмаилова Ахмедова

21/22.05.2019

18

Сибел Фердун Мехмед

22/22.05.2019

19

Мелиха Селиатин Ембия

23/22.05.2019

20

Нигяр Нихат Хюсню

25/22.05.2019

21

Ердинч Мустафа Хюсню

26/22.05.2019

22

Амет Халит Ибрям

27/22.05.2019

23

Икмет Ибрям Болат

28/22.05.2019

24

Хасан Ресми Хасан

29/22.05.2019

25

Белчо Маринов Исаев

30/22.05.2019

26

Румен Ивайлов Минчев

31/22.05.2019

27

Даниел Димитров Йорданов

34/22.05.2019

28

Жевайдин Мустафов Чакъров

35/22.05.2019

29

Едаа Шефкетова Вейселова

36/22.05.2019

30

Ивайло Янев Камбуров

37/22.05.2019

31

Юсеин Юсеинов Байрямов

38/22.05.2019

32

Йозлем Саами Ахмед

39/22.05.2019

33

Димитричка Жечова Иванова

40/22.05.2019

34

Сабрие Реджеб Зевадин

41/22.05.2019

35

Неджмие Осман Ибрям

42/22.05.2019

36

Сали Исмаил Сали

43/22.05.2019

37

Кадер Ерджан Ибрям

44/22.05.2019

38

Айсевер Васфединова Ебазер

46/22.05.2019

39

Мариян Маринов Иванов                                

47/22.05.2019

40

Тунай Юмеров Аблемидов

49/22.05.2019

41

Езджан Ибрям Хюсню

50/22.05.2019

42

Айше Алиш Ибрям

51/22.05.2019

43

Муса Йомеров Юсеинов

52/22.05.2019

44

Гюлтен Мустафа Ахмед

53/22.05.2019

45

Нели Емилова Чакърова

54/22.05.2019

46

Фитнат Реджеб Хасан

55/22.05.2019

47

Нийран Осман Адем

56/22.05.2019

48

Кемал Яшар Сюлиман

58/22.05.2019

49

Генади Алеков Демиров

59/22.05.2019

50

Светлин Райчев Симеонов

61/22.05.2019

51

Мейрям Садулова Хасанова

62/22.05.2019

52

Васвие Фаредин Садула

63/22.05.2019

53

Рафие Осман Мехмед

64/22.05.2019

54

Гюлсечер Реджеб Сюлейман

65/22.05.2019

55

ДЖЕВРИЕ АЛИ АХМЕД

66/22.05.2019

56

Семра Мюсрет Назиф

67/22.05.2019

57

Емран Бейкан Али

68/22.05.2019

58

Наргюле Мустафа Ахмед

69/22.05.2019

59

Мартина Колева Колева

70/23.05.2019

60

НУРТЕН НЕАЗИ ТАЛИБ

71/22.05.2019

61

Юсние Арунова Османова

72/22.05.2019

62

Асибе Ахмед Исмаилова

73/22.05.2019

63

Джансер Илкнур Расим

74/22.05.2019

64

Ибрахим Хасан Мустан

75/22.05.2019

65

Бюлент Хюсменов Ибрахимов

76/22.05.2019

66

Ошнут Мехмедов Алиев

77/22.05.2019

67

Икрам Ибрахимов Хасанов

78/22.05.2019

68

Ибрям Али Мехмед

79/22.05.2019

69

Добровест Даниелов Давидов

80/22.05.2019

70

Самет Хасан Мурад

81/22.05.2019

71

Методи Еленков Йорданов

82/22.05.2019

72

Зехрин Ершан Рамис

83/22.05.2019

73

Гюлбин Юсуф Ахмед

84/22.05.2019

74

Тезджан Ислямова Мехмедова

85/22.05.2019

75

Ивелина Йорданова Петрова

86/22.05.2019

76

Неджми Ахмед Осман

87/22.05.2019

77

Гюнайдън Гюнайдън Мюслюм

88/22.05.2019

78

Демира Исмаил Иванова

89/22.05.2019

79

Енвер Юзеир Сали

90/22.05.2019

80

Жени Илиева Борисова

91/22.05.2019

81

Ердем Бейрут Касаб

92/22.05.2019

82

Ширин Неази Касаб

93/22.05.2019

83

Атанас Златев Иванов

94/22.05.2019

84

Севджан Изет Сейфула

95/22.05.2019

85

Гергана Михайлова Атанасова

96/22.05.2019

86

Назике Бейзат Хасанова

97/23.05.2019

87

Вели Осман Хюсню

98/23.05.2019

88

Хедие Али Салиева

99/23.05.2019

89

Джемайдин Юмер Юсуф

100/23.05.2019

90

Орлин Севдалинов Маринов

101/23.05.2019

91

НУРДЖАН НЕЖМЕДИН АСАН

102/23.05.2019

92

Семиха Осман Сали

103/23.05.2019

93

Лейля Джевджет Шефкет

104/23.05.2019

94

Стелиян Севдалинов Маринов

105/23.05.2019

95

Бирсен Бекир Расим

106/23.05.2019

96

Зийнеб Алит Сали

107/23.05.2019

97

Нежила Мемду Ахмед

108/23.05.2019

98

Юнал Шефкъ Алид

109/23.05.2019

99

Ханъмсер Османова Бейтулова

110/23.05.2019

100

Джеврие Сали Осман

112/23.05.2019

101

Фатме Юсмен Юсуф

113/23.05.2019

102

Ислям Назифов Шабанов

114/23.05.2019

103

Нериман Неждет Исмаилова

115/23.05.2019

104

Рени Стоянова Бончева

116/23.05.2019

105

Бирол Тефук Османов

117/22.05.2019

106

Фатме Бекирова Хюсню

118/22.05.2019

107

Снежана Василева Славова

119/22.05.2019

108

Светослав Севдов Диянов

120/24.05.2019

109

Неделчо Неделчев Симеонов

121/24.05.2019

110

Атанаска Димитрова Иванова

124/23.05.2019

111

Юлиян Насков Асенов

125/24.05.2019

112

ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВА КОЛЕВА

126/24.05.2019

113

Стелиян Насков Асенов

127/24.05.2019

114

Юлия Иванова Иванова

128/24.05.2019

115

ЯШАР НЕДЖАТИН ЯШАР

129/24.05.2019

116

МЕХРИБАН ИСМЕТ СЮЛЕЙМАН

130/24.05.2019

117

Енял Енур мехмед

131/24.05.2019

118

СУЗАН УРХАНОВА МЕХМЕДОВА

132/24.05.2019

119

ДЖАХИТ УРХАН МЕХМЕДОВ

202/24.05.2019

120

Фаик Мустафов Реджебов

203/24.05.2019

121

Джафер Зайде Курбан

204/24.05.2019

122

Албен Хасан Мурад

205/24.05.2019

123

Росен Алексиев Росенов

206/24.05.2019

124

Хайрие Ибриям Али

207/24.05.2019

125

Искрен Костадинов Костадинов

208/24.05.2019

126

Невал Нуридин Ибрямова

209/24.05.2019

127

Румяна Христова Ганчева

210/24.05.2019

128

Федаил Ефраим Исмаил

213/24.05.2019

129

Гюнайдин Исмаил Ахмед

214/24.05.2019

130

Валентин Ганчев Иванов

215/24.05.2019

131

Илмаз Ридван Кяшифов

216/24.05/2019

132

Сабри Селимов Исмаилов

217/24.05.2019

133

Неджиля Неджати Ашим

218/24.05.2019

134

Али Хамдиев Харунов

219/24.05.2019

135

Мустафа Алиев Коджаосманов

220/24.05.2019

136

Ридван Ахмед Кяшиф

221/24.05.2019

137

Хайредин Мурад Исмаил

222/24.05.2019

138

Савина Филипова Стефанова

223/24.05.2019

139

Едие Билял Марем

224/24.05.2019

140

Бинят Ферад Ибрям

225/24.05.2019

141

ДЕВЛЕТ НАСУФОВ ЯКУБОВ

227/24.05.2019

142

ДЖЕЙХАН ШЮКРИ АЛИТ

228/24.05.2019

143

ЮМИГЮЛ САЛИ ИСУФ

229/24.05.2019

144

Кудрет Реджеб Сали

230/24.05.2019

 

 

 

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 25.05.2019 в 19:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 196-ЕП / 29.05.2019

  относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

 • № 195-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

 • № 194-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения