Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 85-ЕП
Добрич, 20.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП “ВМРО – Българско национално движение” при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 1. Постъпило е заявление от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ от Пламен Йорданов Димитров за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №1 на 18.05.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

     2. Постъпило е предложение за заместващи застъпници от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ вх. № 201-ЕП/18.05.2019г. в РИК-Добрич, към предложението са приложени изискуемите документи.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Добрич

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. Регистрира 44 застъпници на кандидатската листа на ПП „ВМРО – Българско национално движение“, както следва:

 

Трите имена

1

Кристина Тодорова Тодорова

2

Димитричка Тодорова Върбанова

3

Елена Михайлова Манева

4

Красимира Иванова Тодорова

5

Халилибрям Али Акиф

6

Анифе Салим Акиф

7

Виктор Пенев Великов

8

Румяна Димитрова Панайотова

9

Ерджан Халилибрям Али

10

Николай Ганчев Ников

11

Милица Цветозарова Петкова

12

Андон Симеонов Донев

13

Димитър Филев Димитров

14

Ивелина Георгиева Мирчева

15

Филип Димитров Филев

16

Костадин Жеков Костадинов

17

Койчо Маринов Атанасов

18

Апостол Илиев Апостолов

19

Донка Славчева Иванова

21

Георги Златев Георгиев

22

Йозджан Метинова Али

23

Силвия Георгиева Георгиева

24

Димка Димитрова Михайлова

25

Надя Йорданова Жилиева

26

Женя Георгиева Николова

27

Мария Иванова Иванова

28

Румен Иванов Великов

29

Сибел Себайдин Али

30

Пламен Добрев Петров

31

Димитричка Николова Ганчева

32

Тодор Иванов Грудев

33

Красимир Иванов Георгиев

34

Славяна Василева Георгиева

35

Стефка Иванова Стефанова

36

Петранка Иванова Василева

37

Галин Русенов Петков

38

Пенка Гоцева Няголова

39

Ивайло Стойчев Иванов

40

Стоян Кръстев Желязков

41

Тодорка Стоянова Петрова

42

Милко Василев Милев

43

Руси Андонов Великов

44

Надежда Спасова Кирова

 

 1. Регистрира лицата, предложени за регистрация както за заместващи застъпници от ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник (не повече от 1/3 от броя на секциите)

Собствено, бащино, фамилно име на регистрирания застъпник, който се замества

1

Евгени Димитров Бонев

Дарина Петкова Николова

 

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 20.05.2019 в 20:21 часа

Календар

Решения

 • № 196-ЕП / 29.05.2019

  относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

 • № 195-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

 • № 194-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения