Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 87-ЕП
Добрич, 20.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДПС“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Постъпило е заявление от ПП ,,Движение за права и свободи‘‘, от Ердинч Илияз Хаджиев за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. в Осми избирателен район Добрич. Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-ЕП, заведено под №2 на 20.05.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №43-ЕП по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Добрич.

 

Р Е Ш И:

 

 

Регистрира 17 застъпници на кандидатската листа на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘ както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

 

1

Севгюл Неждет Арун

 

2

Васко Балчев Балчев

 

3

Димитър Парашкевов Стефанов

 

4

Карани Мюрсел Бербер

 

5

Кадир Бирсен Хасан

 

6

Атанас Ангелов Игнатов

 

7

Драгомир Василев Колев

 

8

Митко Иванов Ангелов

 

9

Гюлтен Федаилова Халилова

 

10

Тансер Илмиев Нуриев

 

11

Сейхан Рейхан Себайдин

 

12

Ферди Назми Чакър

 

13

Шенгюлер Алиева Мехмедова

 

14

Раким Расимов Мустафов

 

15

Наско Андонов Василев

 

16

Бурчин Бирсял Дилявер

 

17

Джем Ахмед Юсеин

 
     

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Валя Кондова Пейчева

* Публикувано на 20.05.2019 в 20:23 часа

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения