Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 44-ЕП
Добрич, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на община Генерал Тошево за Осми избирателен район - Добрич за избори за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.

Постъпило е предложение за състава на СИК на територията на община Генерал Тошево от Кмета на община Генерал Тошево с вх.№ 49 - ЕП от 25.04.2019 г. Към предложението се представени изискуемите съгласно т. 23 от Решение № 150- ЕП/11.04.2019г. на ЦИК документи, а именно:

Предложение с имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията, която ги предлага и телефон за връзка. Приложен е списък на резервните членове, предложенията от участващите в консултациите партии и коалиции, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаване на коалициите за участие в изборите за ЕП през 26 май 2019г., пълномощни на представляващите партиите и коалициите лица участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за контакт, протокол за проведените консултации с местните ръководства на политическите партии и коалиции и мотиви за отказ от подписването му от упълномощения представител на КП Реформаторски блок“.

При проведената консултация е постигнато споразумение между всички политически партии за разпределение на броя на членове и ръководни места в СИК. След изготвяне на протокола е получен отказ същият да бъде подписан от представителя на КП „Реформаторски блок“.

Предложението на Кмета на община Генерал Тошево отговаря на изискването на чл.91, ал.8 от ИК. но не е постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на съставите на СИК на територията на община Генерал Тошево.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, вр. с чл.89, ал.1 и чл.91, ал.12 от ИК и съгласно т.25, буква „б“ от Решение № 150/11.04.2019г на ЦИК, Районна избирателна комисия – Добрич

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на  СИК за община Генерал Тошево, съгласно Приложение №1
 2. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове на СИК в община Генерал Тошево, съгласно Приложение №2

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Зам. председател: Галя Антонова Николова

* Публикувано на 30.04.2019 в 20:16 часа

Свързани решения:

51-ЕП/07.05.2019

Календар

Решения

 • № 196-ЕП / 29.05.2019

  относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

 • № 195-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

 • № 194-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения